| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DPA.031.3.2013 Wójta Gminy Mszana; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 24 grudnia 2013r.

w sprawie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mszana w 2014 roku

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z   siedzibą w   Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w   którego imieniu występują:  

1.   mgr inż. Tadeusz Skatuła- Starosta Powiatu Wodzisławskiego  

2.   mgr inż. Zbigniew Seemann - Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

zwanym dalej „Powiatem"  

a  

Gminą Mszana reprezentowaną przez: mgr Mirosława Szymanek Wójta Gminy Mszana z   siedzibą w   Mszanie, przy ul. 1   Maja 81  

zwaną dalej „Gminą”  

Na podstawie przepisów art. 4   ust. 1   pkt 6, 5   ust. 2   w związku z   art. 12 pkt 8a ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 595 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2013r., poz. 594 z   późn. zm.), art. art. 19 ust. 2   pkt 3, ust. 4   oraz 20 pkt pkt 4   i 16 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 260 z   późn. zm.), art. 13 pkt 6   lit. a   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U   z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 31 października 2013 roku w   sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonym w   granicach administracyjnych Gminy Mszana w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, tudzież uchwały Nr XXXIII/72/2013 Rady Gminy Mszana z   dnia 28 października 2013 roku w   sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w   granicach administracyjnych Gminy Mszana w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz zieleni przydrożnej, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiat powierza, a   Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Mszana w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mszana w   2014 roku. Wykaz dróg powiatowych wraz z   opisem chodników i   zieleni przydrożnej przekazanych do zarządzania zawiera załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

2.   Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją odśnieżanie, posypywanie i   likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie, uprzątniecie i   pozbywanie się błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników.  

3.   Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w   okresie letnim poprzez usuwanie z   nich zabrudzeń i   nieczystości, a   także wykonywanie przy nich interwencyjnych robót utrzymaniowych i   zabezpieczających.  

4.   Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w   pasie drogowym poprzez wykaszanie traw i   usuwanie chwastów oraz usuwanie krzewów w   wieku poniżej 10 lat.  

5.   Gmina zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z   zachowaniem przepisu art. 5   ust. 1   pkt 4   w zw. z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Gmina zobowiązuje się wykonywać i   nadzorować powierzone zadanie poprzez Referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy.  

2.   Gmina we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a   także zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Syryni rozpoczęcie i   zakończenie zimowego utrzymania chodników.  

3.   Jeżeli Gmina będzie wykonywała powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w   ust. 1, przeprowadzi postępowanie o   udzielenie zamówienia publicznego z   zachowaniem przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z   2013r., poz. 907 z   późn. zm.) oraz będzie nadzorowała wykonanie udzielonego zamówienia.  

§   3.   1.   Zadania, o   których mowa w   § 1, Gmina realizować będzie w   ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.  

2.   Kwota dotacji w   2014r. wyniesie 30.000,00 zł.  

3.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 2   powyżej zostanie przekazana w   terminie do dnia 31 stycznia 2014r. na rachunek Gminy w   Banku Spółdzielczymw Jastrzębiu Zdroju nr 29 8470 0001 2001 0029 0094 0001.  

4.   Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie rocznego sprawozdania przygotowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych potwierdzającego wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem wraz z   kserokopią dokumentacji finansowej.  

5.   Dotacja wykorzystana zostanie w   terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, a   niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.  

6.   Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.  

§   4.   1.   Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności, a   także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w   ramach dotacji.  

2.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w   imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni.  

3.   Gmina nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym porozumieniem.  

§   5.   1.   Gmina odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w   związku  
z wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.  

2.   Gmina odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z   tytułów wskazanych ust. 1.  

§   6.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony począwszy, z   mocą obowiązującą począwszy od dnia 1   stycznia 2014 roku od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

2.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Gminę Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

4.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Gmina może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

§   7.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie w   formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.  

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 885 ze zmianami).  

3.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w   pierwszej kolejności w   drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w   ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.  

4.   Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

5.   Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, oraz ogłoszono w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Zbigniew   Seemann

Wójt Gminy Mszana  


mgr   Mirosław   Szymanek

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr DPA.031.3.2013    
z dnia 24 grudnia 2013 r.  
 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z   OPISEM CHODNIKÓW I   ZIELENI PRZYDROŻNEJ POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MSZANA  

 

Nazwa drogi  

Nr drogi  

Powierzchnia [m²]  

Centralna  

5018 S  

4 581  

Skrzyszowska  

5019 S  

818  

1 Maja  

5021 S  

4 640  

Turska  

5021 S  

604  

Moszczeńska  

5037 S  

530 (chodnik)  

1 005 (ciąg pieszy)  

Podgórna  

5042 S  

17  

Wiejska  

5043 S  

3 509  

Razem: 15 704 m²  

WYKAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ WZDŁUŻ DRÓG  
POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MSZANA:  

 

Przedmiot  

Powierzchnia [m²]  

Trawniki  

21   883  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »