Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/312/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. , poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę (-) 582 565,00 zł , dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 zmniejsza się : Dochody budżetu miasta na 2013 rok o kwotę (-) 582 565,00 zł w tym:

1) dochody bieżące ( Tabela nr 1) o kwotę (-) 734 213,00,00 zł

2) dochody majątkowe (Tabela Nr 1 ) zwiększa się o kwotę 151 648,00 zł

3. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2013 rok o kwotę (-) 582 565,00 zł w tym:              

1) wydatki bieżące ( Tabela nr 2) zwiększa się o kwotę (-) 582 565,00 zł z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę (-) 454 365,00 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę (-) 314 365,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę (-) 140 000,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę (-) 56 200,00 zł

c) wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę (-) 72 000,00 zł                                                        

4. W § 10 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (-) 52 700,00 zł

5. Zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych o kwotę 29 598,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały o której mowa w § 1.

6. W § 13 zwiększa się :

1) dochody o kwotę 29 598,00 zł

2) wydatki o kwotę 29 598,00 zł.                                                                      

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 312 / 13Rady Miasta Lędziny

Rady Miasta Lędziny
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym

Dochody bieżące

z czego

Dochody majątkowe

z czego

dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 2 i 3

dotacje i środki o których mowa w art.5 ust. 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

49 300,00

49 300,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z różnych dochodów

49 300,00

49 300,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

184 748,00

33 100,00

0,00

151 648,00

0,00

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

151 648,00

0,00

0,00

151 648,00

0,00

Wpływy z różnych dochodów

27 100,00

27 100,00

0,00

0,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 736 865,00

- 736 865,00

0,00

0,00

0,00

Podatek rolny - os. Fizyczne

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

Podatek od nieruchomości z czego :

118 100,00

118 100,00

0,00

0,00

0,00

- os. Fizyczne
- os. Prawne

115 000,00
3 100,00

115 000,00
3 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Podatek od środków transportowych - os. Fizyczne

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

Podatek od spadków i darowizn- US

-20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych. w tym:

110 500,00

110 500,00

0,00

0,00

0,00

- os. Fizyczne
- os. Prawne

111 500,00
-1 000,00

111 500,00
-1 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Wpływy z opłaty skarbowej

-5 000,00

- 5 000,00

0,00

0,00

0,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

- 835 585,00

- 835 585,00

0,00

0,00

0,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

- 131 880,00

- 131 880,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

-80 498,00

-80 498,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z usług

-80 498,00

-80 498,00

0,00

0,00

0,00

803

Szkolnictwo wyższe

750,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z różnych dochodów

750,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

- 582 565,00

-734 213,00

0,00

151 648,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII / 312 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH MIASTA LĘDZINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

w tym: ..

Wydatki jednostek budżetowych

z czego

Swiadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżace na programy finanowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 z dotacji

Obsługa długu publicznego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 10 000,00

- 10 000,00

0,00

- 10 000,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 10 000,00

- 10 000,00

0,00

- 10 000,00

0,00

0,00

0,00

710

Działalność usługowa

- 20 000,00

- 20 000,00

0,00

- 20 000,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

- 20 000,00

- 20 000,00

0,00

- 20 000,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

- 277 171,32

- 277 171,32

-110 000,00

-167171,32

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 120 500,54

- 120 500,54

-110 000,00

-10500,54

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

- 156 670,78

- 156 670,78

0,00

- 156 670,78

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 8 500,00

-5000

-5 000,00

0

-3 500,00

0,00

0,00

75416

Straż gminna (miejska)

- 8 500,00

-5000

-5 000,00

0

-3 500,00

0,00

0,00

757

Obsługa długu publicznego

- 72 000,00

0

0,00

0

0,00

0,00

-72 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 72 000,00

0

0,00

0

0,00

0,00

-72 000,00

801

Oświata i wychowanie

- 142 193,68

- 142 193,68

-25 000,00

-117193,68

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

- 25 000,00

- 25 000,00

-25 000,00

0

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

- 117 193,68

- 117 193,68

0,00

- 117 193,68

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 52 700,00

0

0,00

0

- 52 700,00

0,00

0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym :

- 52 700,00

0

0,00

0

- 52 700,00

0,00

0,00

Program Likwidacji Niskiej Emisji

- 44 700,00

0

0,00

0

- 44 700,00

0,00

0,00

przydomowe oczyszczalnie scieków

- 8 000,00

0

0,00

0

- 8 000,00

0,00

0,00

Razem:

-582 565,00

-454 365,00

-140 000,00

-314 365,00

-56 200,00

0,00

-72 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII / 312 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZWIEKSZENIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK

Rozdział

Nazwa jednostki budżetowej

Dochody

Wydatki

1

2

4

5

80101

Szkoły podstawowe

23 348,00

23 348,00

Z.Sz.

23 348,00

23 348,00

SP 3

6 348,00

6 348,00

80104

Przedszkola

350,00

350,00

MP 2

350,00

350,00

80110

Gimnazja

5 900,00

5 900,00

G-1

5 900,00

5 900,00

Ogółem

29 598,00

29 598,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe