Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (t.j. Dz.U. z   2013 r., poz. 885 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 listopada 2013 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, w   następujący sposób:  

§ 3   ust.2 otrzymuje brzmienie:  

"Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 7.766.856,70 zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 3   406 577,29 zł na 2013 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe