Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/318/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8), art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613z póź. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2) ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ).  

Rada Gminy Mstów  
uchwala   :  

§   1.  

Podatek od jednego środka transportowego w   stosunku rocznym:  

1.   Od samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 763,- zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie                               1.273,- zł  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton                               1.296,- zł  

2.   Od samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12 t  

14 t  

1.548,-  

1.558,-  

14 t i   więcej  

 

1.771,-  

1.782,-  

3 osie  

12 t  

19 t  

2.070,-  

2.080,-  

19 t  

25 t  

2.294,-  

2.305,-  

25 t i   więcej  

 

2.391,-  

2.402,-  

4 osie i   więcej  

12 t  

29 t  

2.828,-  

2.838,-  

29 t i   więcej  

 

2.891,-  

2.902,-  

3.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego   przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton                 1.776,- zł.  

4.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego   przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach)  
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  
 


Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12 t  

37 t  

2.230,-  

2.240,-  

37 t i   więcej  

 

1.950,-  

2.860,-  

3 osie  

12 t  

37 t  

2.230,-  

2.240,-  

37 t i   więcej  

 

2.891,-  

2.902,-  

5.   Od przyczepy lub naczepy   , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                 1.548,- zł.  

6.   Od przyczepy lub naczepy   , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  
 


Stawka podatku w   złotych  

nie mniej niż  

mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12 t  

25 t  

1.761,-  

1.771,-  

25 t i   więcej  

 

1.783,-  

1.793,-  

2 osie  

12 t  

37 t  

1.782,-  

1.792,-  

37 t i   więcej  

 

2.219,-  

2.230,-  

3 osie  

12 t  

37 t  

1.803,-  

1.814,-  

37 t i   więcej  

 

1.300,-  

2.272,-  

7.   Od autobusu   , w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniej niż 30                 miejsc                                             1.761,- zł  

b)   równej lub wyższej niż 30miejsc                 2.209,- zł  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XXVIII/210/2012 Rady Gminy Mstów z   dnia 20 listopada 2012 r.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mstowie.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe