Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/318/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1

W uchwale nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

a) Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 32.059 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 32.059 zł z tytułu zwiększenia przyznanej subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r.

b) Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 32.059 zł

W tym: W dziale 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 10.059 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla OSP.

c) Zmniejszyć dochody majątkowe

W dziale 630 - Turystyka o kwotę 1.750.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.”Rewitalizacja rynku w Pilicy” w wyniku przesunięcia części zadania na rok 2014.

d) Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 630 -Turystyka Rozdz. 63095 - Pozostała działalność o kwotę 600.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 1.150.000 zł.

e) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki bieżące

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne

o kwotę 10.000 zł.

Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 145.750 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 135.750 zł. W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne

o kwotę 1.200 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie usług remontowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75022 - Rady gmin

o kwotę 6.000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

o kwotę 47.000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług, PFRON, delegacje służbowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 10.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie usług remontowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 8.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji do ścieków.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

o kwotę 27.200 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na utrzymanie czystości.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

o kwotę 30.000 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę 6.350 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 20.000 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla OSP.

f) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 6.700 zł.

W tym: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Pilicy o kwotę 3.200 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach o kwotę 2.000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sławniowie o kwotę 1.000 zł.

Przedszkole w Pilicy o kwotę 500 zł.

Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach.

Zmiany zawarte w pkt A) i C) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały

Zmiany zawarte w pkt B), D) i E) obrazuje załącznik: Nr 2 - Wydatki

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w pkt C) i D) ujęte zostały w załączniku Nr 3 – Wykaz zadań Inwestycyjnych.

Zmiany wysokości dotacji zawarte w pkt B) i E) ujęte zostały w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały i który obrazuje załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2013.

Plan budżetu po zmianach: DOCHODY - 25.155.936 zł. WYDATKI - 25.815.936 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

L.p.

Nazwa zadania

Wartość

Zmiana

Po zmianie

1

- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II

888 000

888 000

2

- Rewitalizacja rynku w Pilicy

1 195 000

-600 000

595 000

3

- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy

7 000

7 000

4

- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy

58 671

58 671

5

- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy

23 370

23 370

6

- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy

5 535

5 535

7

- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy

54 800

54 800

8

- Dokumentacje projektowe dróg Gminnych Nr 641226S,641001S, 641008S , 641004S

97 500

97 500

9

- Wykup gruntów

25 000

25 000

10

- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

534 713

534 713

11

- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

646 100

646 100

12

- Wiaty przystankowe

15 900

15 900

13

- Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy

1 618 000

-1 295 750

322 250

14

- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy

846 770

846 770

15

- Projekt "Rybaczówki'" nad zalewem w Pilicy

17 500

17 500

16

- Budowa instalacji gazowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pilicy

95 000

95 000

17

- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)

32 000

32 000

18

- Oprogramowanie księgowe dla ZEAS w Pilicy

11 000

11 000

19

- Monitoring przedszkola w Pilicy

7 000

7 000

20

- Projekt chodnika w Miescowości Smoleń

11 600

11 600

21

- Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyce

130 000

20 000

150 000

22

- Projekty przebudów świetlic

25 535

25 535

23

- Zakup kserokopiarki dla ZEAS w Pilicy

4 000

4 000

24

- Monitornig w Szkole Podstawowej Nr 3 w Dzwono - Sierbowicach

9 000

9 000

25

- Koncepcja przebudowy drogi Nr 790 w miejscowości Pilica i Biskupice

23 124

23 124

26

- Budowa sieci wodociągowej w miescowści Cisowa

30 000

30 000

27

- Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Pilicy

28 000

28 000

Ogółem zadania inwestycyjne

6 171 859

-1 875 750

4 564 368


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2013

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/318/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe