Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/375/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. i, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 412.389,52 zł, w pkt. 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 397.076,06 zł, w pkt. 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.313,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 412.389,52 zł, w pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 201.754,00 zł, w pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 210.635,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 10, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/375/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/375/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/375/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2013 r. wprowadza się w związku z:

1) niższym wykonaniem wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmniejsza się wydatki w 852,85219 § 4010 o 50.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników OPS), 852, 85214 § 4330 (Domy Pomocy Społecznej) o 15.000,00 zł oraz 852,85215 § 3110 (dodatki mieszkaniowe) o 3.500,00 zł.

2) niższym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmniejsza się dochody w 900, 90002 § 0830 o 23.000,00 zł, 756, 75618 § 0490 o 85.254,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900,90002 § 4210 o 1.126,00 zł, § 4300 o 107.128,00 zł.

3) realizacją projektu pn.: „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 zł”. Zmniejsza się dochody w 921,92195 § 6207 o 15.313,46 zł oraz wydatki w 921,92195 § 6057 o 15.313,46 zł, § 6059 o 62.991,54 zł.

4) niższym wykonaniem dochodów z tytułu:

- najmu i dzierżawy. Zmniejsza się dochody w 700,70005 § 0750 o 95.000,00 zł.

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Zmniejsza się dochody w 801,80104 § 0830 o 50.000,00 zł (P2 – 10.000,00 zł, P3 – 15.000,00 zł, P4 – 25.000,00 zł).

- podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmniejsza się dochody w 756,75615 § 0310 o 143.822,06 zł.

5) niższym wykonaniem wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogami. Zmniejsza się wydatki w 700,70005 § 4590 o 25.000,00 zł.

6) realizacją zadania pn.: „Budowa targowiska miejskiego oraz parkingu przy ul. Unii Europejskiej”. Zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 6050 o 119.599,92 zł.

7) realizacją zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni ul. Sobieskiego”. Zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 6050 o 12.730,60 zł.

              Ponadto dokonuje się zmiany planu rachunków dochodów jednostek Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka. Zwiększa się dochody i wydatki o 400,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe