Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/339/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1.

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości37.694.491,80 zł

w tym:

- dochody bieżące35.626.873,96 zł

- dochody majątkowe2.067.617,84 zł

jak w Tabeli Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości1.749.456 złjak w Tabeli Nr 3.

b) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości1.000 zł,

c) dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie240.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości39.402.044,51 złjak w Tabeli Nr 2.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości50.000 złoraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości100.000 zł.

3. Z wydatków, o których mowa w pkt. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące kwotę32.145.044,51 zł,z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych25.992.927,43 zł, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń16.843.926,00 zł

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań9.149.001,43

- dotacje na zadania bieżące2.148.500,00 złjak w Załączniku Nr 1, w tym:

• dotacje dla instytucji kultury1.590.000,00 złjak w Tabeli Nr 7

• pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości479.500 zł

• dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości79.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych3.473.056,40 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego245.560,68 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego285.000,00 zł

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym0 zł

b) wydatki majątkowe kwotę7.257.000,00 zł,z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne7.257.000,00 zł,w tym:

• programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 31.932.500,00 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów0 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego0 zł

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości1.749.456,00 złjak w Tabeli Nr 4.

5. Ustala się wydatki w kwocie240.000 zł, w tym:

- 187.112 złna realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w rozdziale 85154),

- 1.000 złna realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w rozdziale 85153) oraz

- 51.888 złna realizację zadań Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny - filia w Siewierzu (wydatki w rozdziale 85203).

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie1.707.552,71 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie1.707.552,71 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody Gminy w kwocie4.507.552,71 zł,w tym:

- 3.491.000,00 zł – z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

- 1.016.552,71 zł – z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie2.800.000,00 złz tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 5.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy jak w Tabeli Nr 5.

§ 6.

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2014 w wysokości3.300.000 złi plan kosztów w wysokości3.290.000 złjak w Załączniku Nr 2.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości45.000 zł.

2. Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w Tabeli Nr 6.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Tabeli Nr 8.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2014 roku na:

• pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty1.500.000,00 zł

• finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty1.016.552,71zł.

§ 10.

1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w tym roku.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.

3. Ze środków publicznych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.

4. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000 zł

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku

Rozdział

Nazwa

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Rodzaj dotacji

Sektor finansów

01009

Spółki wodne

48.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

nie

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

384.000,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

tak

75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

10.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

nie

80104

Przedszkola

40.000,00

-

dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

tak

80104

Przedszkola

120.000,00

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

nie

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

1.800,00

-

dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

tak

90001

Gospodarka odpadami

-

21.000,00

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

nie

90002

Gospodarka odpadami

20.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

nie

90003

Oczyszczanie miast i wsi

37.200,00

-

dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

tak

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-

21.000,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

nie

90095

Pozostała działalność

3.500,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

nie

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

950.000,00

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

tak

92116

Biblioteki

640.000,00

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

tak

92195

Pozostała działalność

80.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

nie

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

198.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

nie

Razem

2.148.500,00

426.000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2014

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

w tym: dotacje z budżetu gminy

Suma (3+4)

Koszty

Wpłaty do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

Suma (7+8+9)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.1.


I. Zakłady budżetowe
Zakład Usług Wodnych
i Kanalizacyjnych w Siewierzu
260.000
3.300.000

-

3.560.000
3.290.000

-

270.000
3.560.000

Razem

260.000

3.300.000

-

3.560.000

3.290.000

-

270.000

3.560.000


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zalacznik3.pdf


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Planowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych

Poz.

Nazwa projektu

Jednostka  realizująca projekt

Dział
Rozdział

Wydatki
w 2014 roku

1.

Zastosowanie e-learningu w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli w ZSP w Wojkowicach Kościelnych

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Wojkowicach Kościelnych

801
80101

8.090,00 zł

2.

Projekty partnerskie Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu

801
80101

11.000,00 zł

3.

Projekty partnerskie Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Zespół Szkół w Siewierzu

801
80101

30.000,00 zł

4.

Projekty partnerskie Comenius Regio

UMiG Siewierz

801
80195

20.907,49 zł

5.

Aktywność to szansa na przyszłość

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

852
85219

116.116,79 zł

6.

Zakup strojów regionalnych dla zespołów folklorystycznych działających przy Zespole Szkół w Siewierzu

UMiG Siewierz

921
92195
w tym:
kwalifikowane


73.119,07 zł

59.446,40 zł

7.

Budowa bazy rekreacyjno – sportowej w Gołuchowicach

UMiG Siewierz

851
85154
926
92601
w tym:
kwalifikowane


100.000,00 zł

765.000,00 zł

702.500,00 zł

8.

Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe – etap II

UMiG Siewierz

926
92601
w tym:
kwalifikowane


1.550.000,00 zł

1.230.000,00 zł


Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan finansowy dochodów, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Kwota

DOCHODY

900

90019

0570

Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

10.000,00

0580

Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10.000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

25.000,00

RAZEM

45.000,00

WYDATKI

900

90001

6230

Dofinansowanie do zadań ekologicznych dla osób fizycznych

10.000,00

90002

2830

Dofinansowanie do zadań ekologicznych dla osób fizycznych

10.000,00

90003

4300

Likwidacja dzikich wysypisk

7.000,00

90004

4210

Zakup platformy pod bocianie gniazdo

1.500,00

4300

Urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew

4.500,00

90005

6230

Dofinansowanie do inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych

10.000,00

2820

Dotacja dla stowarzyszenia propagująca zachowania ekologiczne

2.000,00

RAZEM

45.000,00


Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Podział dotacji dla instytucji kultury w 2014 roku

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Forma organizacyjno –                        prawna

Kwota dotacji            (w zł)

1.

2.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

Instytucja  kultury

Instytucja  kultury

640.000,00

950.000,00

Razem

1.590.000,00


Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/339/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan Dochodów
(w zł)

Plan Wydatków
(w zł)

710

Działalność usługowa

1.000,00

1.000,00

71035

Cmentarze

1.000,00

1.000,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

852

Pomoc społeczna

1.800,00

85220

Obrona cywilna

1.800,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.800,00


1.000,00


2.800,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe