Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/446/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Dziennym w Skoczowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Dziennym w Skoczowie w następujący sposób:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 1,30 zł.”

2. §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku sprawowania przez żłobek opieki nad rodzeństwem opłata, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde kolejne dziecko.”

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe