Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/74/318/2013 Rady Gminy Suszec

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić zmiany w wydatkach i przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2013 poprzez:

1. zwiększenie planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę27.000zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 27.000 zł

2. zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę27.000 zł obejmujących nadwyżkę z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się:

1. dochody budżetu w kwocie:47.373.944zł,

2. wydatki budżetu po zmianach w kwocie:49.211.341zł,

3. przychody budżetu po zmianach w kwocie:2.172.273zł,

4. rozchody budżetu w kwocie:334.876zł.

§ 3.

Załącznik nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu na rok 2013” do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku ze zmianami w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2013 planowany deficyt budżetu wynosi1.837.397zł i zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/74/318/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dokonuje się zmian wprzychodachbudżetu Gminy Suszec na rok 2013, jak niżej:

Dział

Par.

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

PRZYCHODY

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

27 000,00

Razem:

0,00

27 000,00

Dokonuje się zmian wwydatkachbudżetu Gminy Suszec na rok 2013, jak niżej:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

WYDATKI

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

27 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

27 000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące

0,00

27 000,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

27 000,00

Razem:

0,00

27 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/74/318/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 20 grudnia 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013


Lp.


Dział


Rozdział

Kwota dotacji


Rodzaj zadania

podmiotowa

przedmiotowa

celowa


UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.

010

01009

160.000

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

2.

754

75412

22.964

Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP

3.

754

75495

2.000

Realizacja zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

4.

851

85195

106.700

Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5.

900

90095

250.000

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

6.

921

92195

5.000

Realizacja zadań z zakresu ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnej

7.

926

92605

240.000

Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Razem:


786.664


UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.

600

60004

310.000

Dopłata do komunikacji miejskiej MZK Jastrzębie Zdrój

2.

600

60004

5.487

Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

3.

600

60004

45.000

Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna  - Rudziczka

4.

600

60014

500.000

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. nadrzeczną

5

600

60014

50.000

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu

6.
.

754

75405

50.000

Dodatkowe należności dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Suszec

7.

754

75405

20.000

Remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

8.

754

75411

20.000

Zakup samochodu do PSP w Pszczynie

9.

754

75411

20.000

Zakup umundurowania specjalnego dla PSP w Pszczynie

10.

801

80101

1.178

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego

11.

801

80101

2.644

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

12.

801

80104

47.040

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna

13.

801

80104

19.776

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Żory

14.

801

80104

5.280

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Chybie

15.

801

80110

6.238

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego

16.

801

80110

1.672

Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

17.

801

80110

1.360

Współdziałanie w zakresie realizacji projektu „Klasy frankofońskie na Śląsku”

18.

851

85158

2.500

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

19.

854

85404

1.735

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

20.

921

92109

1.216.400

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

21.

921

92109

30.000

Zagospodarowanie terenu wokół remizo – świetlicy w Rudziczce

22.

921

92109

68.000

Budowa ogrodzenia przy remizo – świetlicy w Rudziczce

23.

921

92109

20.000

Zakup traktorka ze specjalistycznymi przystawkami do odśnieżania i koszenia trawy

24.

921

92116

401.670

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu


Razem:


1.928.070


917.910

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe