| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/45/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie2 130 763 010 ,

w tym:

1) dochodybieżącew wysokości1 127 295 613 , z tego:

a) 10 000 000 złz tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu,

b) 200 000 z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego,

c) 4 500 000 złz tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,

2) dochodymajątkowew wysokości1003 467 397 .

2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały.

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku, w wysokości459 000 , zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie2 376 064 611 , w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości1 089 310 988 , z tego:

a) 2 980 000 na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,

b) 427 000 na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu,

c) 82 000 na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych;

2) wydatki majątkowe w wysokości1 286 753 623 , z tego:

a) 7 020 000 złna Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,

b) 4 418 000 złna ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych;

2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie                            245 301 601

i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości              245 301 601 ,

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi                                          335 769 946 .

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi                                          90 468 345 .

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi                                          340 769 946 zł,

w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu5 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa              245 301 601 ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                                          90 468 345 .

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości8 100 000 .

6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 4. W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości              6 633 290 ,

w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości                                                                                    2 472 590 ,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości                                                                                                                                                                        4 160 700 .

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą79 084 883 , zgodnie z Tabelą IV uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie:

1) dochodów kwotą              644 634 235 ,

2) wydatków kwotą              637 698 288 ,

zgodnie z Tabelą IVa uchwały.

3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa wysokości464 410 376 , zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków w wysokości:

1) dochody              7 541 175 ,

2) wydatki              7 541 175 ,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7. Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości260 000 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości1 253 056 146 , zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości5 000 000 ,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) udzielania poręczeń w 2014 roku podmiotom leczniczym do wysokości8 100 000 ,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do Uchwały Nr IV/45/4/2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »