Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/206/13 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późń. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Społeczną, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Budżetu
i Finansów

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

Uchwala się budżet powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2014.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 41 372 696,22 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 39 704 605,37 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1 668 090,85 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 42 100 244,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 38 227 244,22 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3 873 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 4.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 727 548,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 727 548,00 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie 1 500 000 zł oraz rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie 772 452,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały                       tabelą nr 3.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki w wysokości 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w wysokości 1 049 489,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 631 230,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 9.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 10.

Ustala się dotacje z budżetu powiatu w wysokości 5 630 297,00 zł, zgodnie z załącznikiem                      nr 1.

§ 11.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, jednostek budżetowych powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania jednostkom budżetowym powiatu prowadzącym działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków wydzielonych rachunków.

§ 18.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym w którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

Przewodniczący Rady


Józef Berger


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/206/13
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/206/13
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/206/13
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/206/13
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/206/13
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/206/13
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/206/13
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/206/13
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik 8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe