Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/337/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/176/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 27.09.2012r. w sprawie podziału Gminy Ciasna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Ciasna,

Rada Gminy Ciasna

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/176/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 27.09.2012r. w sprawie podziału Gminy Ciasna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Ciasna obejmującej lata 2010-2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 337/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Podział Gminy Ciasna na okręgi wyborcze jednomandatowe

Ilość mieszkańców w Gminie Ciasna według stanu na dzień 31.03.2012r. : 7835

Liczba mandatów : 15

Jednolita norma przedstawicielska wynosi 522 osoby ( 7835 : 15 = 522 )

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo Ciasna, ulice : Boczna, Dobrodzieńska, Generała Bema, Jeżowska, Leśna, Lubliniecka, Nowa, Nowy Dwór, Stawowa, Zjednoczenia od nr 1 do nr 17

1

2

Sołectwo Ciasna, ulice : Brzozowa, Generała Sikorskiego, Jarzębinowa, Krótka, Kwiatowa, Magazynowa, Polna, Świerkowa, Szkolna, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Zielona, Zjednoczenia od nr 18 do nr 84

1

3

Sołectwo Ciasna, ulice: Dworcowa, Księdza Twardocha, Majora Hubala, Zjednoczenia od nr 88 do nr 140.

1

4

Sołectwo Dzielna

1

5

Sołectwo Glinica, ulice : Asfaltowa, Dąbrowa, Lubecka, Mleczna, Nowa, Równa, Szczyrkowa, Zacisze.

1

6

Sołectwo Glinica, ulice : Biała, Boczna, Brzezinkowe, Brzezinkowska, Dolna, Górna, Kochcicka

1

7

Sołectwo Jeżowa

1

8

Sołectwo: Molna

1

9

Sołectwo Panoszów

1

10

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice : Cegielniana, Dobrodzieńska, Myśliwska, Okólna, Oleska, Osiedlowa, Podole, Szyszków

1

11

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice: Aleja Parkowa, Długa, Stawowa, Szkolna, Wyzwolenia, Zielona

1

12

Sołectwo Sieraków Śląski, ulice: 22 Lipca, Ceramiczna, Dworcowa, Lubliniecka, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna

1

13

Sołectwo Wędzina

1

14

Sołectwo Zborowskie, ulice : Dolna,  Fabryczna, Górna, Myśliwska, Piaskowa Tylna, Wczasowa,

1

15

Sołectwo Zborowskie, ulice : Borkowa, Główna, Leśna,  Niedźwiedzka, Polna, Stasiowa, Stawowa, Wierzbowa,

1

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe