Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości1.550.791.379,00zł, z tego:

1) dochody bieżące830.916.593,00zł;

2) dochody majątkowe719.874.786,00zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości1.775.366.352,00zł, z tego:

1) wydatki bieżące729.652.075,00zł, w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych579.959.658,00zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane311.149.104,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań268.810.554,00zł,

b) dotacje na zadania bieżące91.867.672,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych47.418.665,00zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6.356.268,00zł,

e) wydatki na obsługę długu miasta4.049.812,00zł;

2) wydatki majątkowe1.045.714.277,00zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 31.036.214.277,00zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego9.500.000,00zł,

zgodnie z tabelą nr 2.


§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości224.574.973,00zł, który postanawia pokryć:

1) wolnymi środkami w kwocie62.000.000,00zł;

2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie49.074.973,00zł;

3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie
113.500.000,00zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości225.347.710,00zł.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości772.737,00zł, którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 14 ust.1 i § 15 ust. 2,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości1.065.695.584,00zł,zgodnie z tabelą nr 4;

2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości27.943.872,00zł,zgodnie z tabelą nr 5;

3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości25.426.765,00zł,zgodnie z tabelą nr 6;

4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości
40.000,00zł,zgodnie z tabelą nr 7;

5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości630.149.463,00zł,zgodnie z tabelą nr 8;

6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości
26.110.668,00zł,zgodnie z tabelą nr 9.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości3.200.000,00zł.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości4.450.000,00zł.

§ 7. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości715.680.425,00zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych677.857.031,00zł:

a) dotacje celowe 660.884.375,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 16.972.656,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych37.823.394,00zł:

a) dotacje celowe 14.829.423,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 223.100,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 173.800,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 15.500,00 zł),

b) dotacje podmiotowe 22.993.971,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1do uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości500.000,00zł;

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości5.000,00zł.

§ 8. 1. Rezerwę ogólną w wysokości10.870.000,00zł.

2. Rezerwy celowe, na:

1) wydatki majątkowe, w wysokości55.000.000,00zł;

2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości2.500.000,00zł;

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości2.300.000,00zł;

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości2.150.000,00zł.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach:

1) dochody14.013.510,00zł;

2) wydatki14.013.510,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2do uchwały.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości20.054.700,00zł,zgodnie z tabelą nr 10.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości1.310.000.000,00zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości900.500.000,00zł.

§ 13. Górną granicę, w kwocie1.560.000.000,00zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości30.000.000,00zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 15. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w skarbowych papierach wartościowych;

3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić470.000.000,00zł.


§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazywania uprawnień, o których mowa w § 13 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/815/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabele i załączniki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe