Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

Tekst pierwotny

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn.zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art.220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 885z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

Rada Miejska w Bieruniu
uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości                                                                                                                 76.247.992,00 zł

w tym: dochody bieżące                                                                                                                               69.179.588,00 zł

dochody majątkowe                                                                                                                               7.068.404,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości                                                                                                                 81.834.522,00 zł                                                        

w tym: wydatki bieżące                                                                                                                               65.675.531,00 zł

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie                                                                                     52.783.320,00 zł

z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                     28.291.488,00 zł

b) wydatki statutowe                                                                                                                               24.491.832,00 zł

2. dotacje na zadania bieżące                                                                                                                               5.299.100,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 5.575.683, 00 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                           1.190.285,00 zł

4. poręczenia                                                                                                                                                           127.143,00 zł

5. wydatki na obsługę długu                                                                                                                               700.000,00 zł

wydatki majątkowe                                                                                                                               16.158.991,00 zł              

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Zadania majątkowe w 2014 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości 5.586.530,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

zaciągniętego kredytu                                                                                                                               5.586.530,00 zł

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie                                                                                                                 7.371.520,00 zł

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie                                                                                                                 1.784.990,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 5

Ustala się:

1. Dochody w kwocie 390.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 379.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Wydatki w kwocie 10.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 3.997.758,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.997.758,00 zł.

5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.600.000,00 zł.

6. Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia pożyczki w wysokości 127.143,00 zł.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie                                                                       206.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie               184.000,00 zł.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie                                                                                                                                                                                                                                               8.000.000,00 zł

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                                                                                     5.586.530,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie               634.990,00 zł

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                                                                                                                                                     8.000.000,00 zł

2. Zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości                                                         5.586.530,00 zł

3. Zaciągania kredytu i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                                                                                                                                                           634.990,00 zł

4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

6. Postanawia się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków:

a) dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają one wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

b) dotyczące poprzedniego roku budżetowego przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy;

c) zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/2/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji:

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

I

Jednostki sektora finansów publicznych

1 890 000

0

2 699 000

1

921

92109

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

1 890 000

0

0

2

600

60003

Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

0

0

2 370 000

3

750

75023

Dotacja majątkowa dla Miasta Gliwice na realizację projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska"

183 000

4

801

80104

Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego

0

0

70 000

5

801

80110

Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

0

0

1 000

6

851

85149

Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

0

0

40 000

7

851

85158

Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

35 000

II

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

200 000

0

1 315 000

1

010

01009

Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej

0

0

110 000

2

750

75095

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi

0

0

40 000

3

754

75412

Dotacje bieżące dla jednostek OSP

0

0

90 000

4

754

75412

Dotacja majątkowa dla jednostki OSP Bieruń Stary - na zakup samochodu pożarniczego

350 000

5

801

80104

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych

200 000

0

0

6

851

85149

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej

0

0

10 000

7

851

85154

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

0

0

10 000

8

852

85295

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"

0

0

40 000

9

926

92695

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

0

0

365 000

10

921

92120

Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem

0

0

300 000

OGÓŁEM (I + II)

2 090 000

0

4 014 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/2/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/2/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/2/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/2/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/2/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe