Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 203/XXVI/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5d i 5f ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia1997r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.)

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej , w tym do wydawania decyzji administracyjnych , postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych , o których mowa w rozdziale 2.Dostarczanie paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.)

§ 2. Traci moc uchwała Nr 193/XXV/2013 Rady Gminy Irządze z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe