| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 357 700 000 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości                            317 207 866

2) dochody majątkowe w wysokości                            40 492 134 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 393 640 000 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości                            311 684 950

2) wydatki majątkowe w wysokości                            81 955 050 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2014 roku na kwotę 35 940 000 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta są przychody z tytułu:

1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie                                                        33 515 070

2) zaciągniętego kredytu w kwocie                                                                                    1 600 000

3) zaciąganej pożyczki w kwocie                                                                                    794 930 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie                                          30 000

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 36 200 000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 260 000 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości do 10 000 000 zł,

2) kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości do 1 600 000 zł,

3) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości do 794 930 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku w wysokości 830.000 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2014 roku, w wysokości 413 467 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości                                                                      4676139zł
w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości                                                                                                  1519278zł

2) rezerwy celowe w wysokości                                                                                                  3156861zł

z przeznaczeniem na:
a. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli                                                                      177145zł
b. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                    59048zł
c. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                          860000zł
d. urlopy zdrowotne dla nauczycieli                                                                                                  300000zł
e. wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta                            1550668zł
f. wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami              210000zł§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 730 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 100 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 700 000 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Planowane dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzenia rejestrującego w kwocie 130 000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie zadań remontowych związanych z siecią drogową.

§ 12. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta zawarte w załączniku nr 4.

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w 5 ust.1 pkt 1,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w 5 ust 1 pkt 2,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w 5 ust 1 pkt 3,

4) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł na okres wynikający z przepisów z zakresu zamówień publicznych - przy czym ograniczenia te nie dotyczą zobowiązań z tytułów określonych w art. 143 Prawa Zamówień Publicznych,

8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w zakresie wydatków bieżących, o których mowa w ust. 7.

§ 16. 1. Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie  wydatków w tym roku.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.157.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.157.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.157.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII.157.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII.157.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII.157.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »