Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166),

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie26 895 140,72 zł, w tym:

1.

Dochody bieżące

20 569 673,65

w tym:

1)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4

1 093 841,00

2)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zał. 4a

367 859,00

3)

Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

852 300,58

2.

Dochody majątkowe

6 325 467,07

w tym:

1)

Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

5 005 017,07

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie26 505 140,72 zł, w tym:

1.

Wydatki bieżące ogółem

19 467 465,72

w tym:

1)

wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej

15 051 606,00

w tym na:

a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 621 896,21

b)

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 429 709,79

2)

dotacje na zadania bieżące

1 369 995,00

3)

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 630 427,00

4)

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

945 437,72

5)

obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

470 000,00

2.

Wydatki majątkowe ogółem

7 037 675,00

z tego:

1)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 037 675,00

w tym na:

a)

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

5 270 000,00

- jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 8.

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 390 000,00 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 390 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 410 000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 800 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 5.

1

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie

260 000,00

2

Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie

240 000,00

w tym:

1)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy

152 300,00

2)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, wypłatami pracowników Gimnazjum

14 500,00

4)

Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli

15 900,00

5)

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli

10 300,00

6)

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

47 000,00

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 zł,

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128 600,00 zł,

3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 11 400,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,

5) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4a,

6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w wysokości 840 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości 840 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014 w tym:

1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 650 000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 90 000,00 zł,

3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 4 000,00 zł,

4) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 110 000,00 zł,

5) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 380 095,00 zł jak w zał. 9,

6) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 129 900,00 zł,

7) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 6 000,00 zł w ramach zadań bieżących

jak w załącznikach nr 7 i nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 35 300,00 zł z tego:

1) dział 750 w kwocie 600,00 zł,

2) dział 852 w kwocie 34 700,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały z tego:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a)               w obrębie grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału.

b) w obrębie grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”- w granicach rozdziału,

c)               w obrębie grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” – w granicach rozdziału.

d) w obrębie grupy ”Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst” – w granicach rozdziału

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe