Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Milówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1

Nadaje się drodze gminnej o nr działki 3123 na terenie sołectwa Milówka, której położenie określa załącznik do niniejszej uchwały - nazwę „ul. Wichrowa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.             

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/247/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe