| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i pkt 10 art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242 ust. 1,art. 243, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 472.767.529 zł, w tym:

1) dochody bieżące:              437.005.266 zł;

2) dochody majątkowe: 35.762.263 zł;

- jak w tabeli nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 490.021.922 zł, w tym:

1) wydatki bieżące:                            429.615.305 zł;

2) wydatki majątkowe:                            60.406.617 zł;

- jak w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 292.517.689 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 192.053.567 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 100.464.122 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 65.756.461 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.532.012 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta w łącznej kwocie 6.482.423 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2014 w kwocie łącznej 6.832.275 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 4.494.445 zł;

jak w tabeli nr 2.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 59.906.617 zł; w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 6.107.382 zł;

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2.

§ 3.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;

2) celowe w łącznej wysokości 4.115.841 zł z tego:

a) przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.130.000 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu edukacji w wysokości 300.000 zł;

c) na odprawy w wysokości 585.841 zł,

d) na budżet partycypacyjny w wysokości 2.100.000 zł.

§ 4.

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości17.254.393zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 16.229.614 zł;

b) z pożyczek w kwocie: 1.024.779 zł;

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 26.532.186 zł;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 9.277.793 zł;

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2014 kredytów w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) z tytułu pożyczek w wysokości 1.024.779 zł na realizację zadań inwestycyjnych;

3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16.229.614 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2014 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości 6.832.275 zł.

§ 8.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 9.

1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie 46.502 zł zgodnie z tabelą nr 4.

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej jednostki.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie2.300.000 złi wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości2.148.200 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości151.800 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2.

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12.

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014 – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości 405.600 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w wysokości 20.000 zł,

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 30.000 zł,

3) dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania w wysokości 600 zł,

4) pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów 20.000 zł,

5) wydatki modernizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie w wysokości 300.000 zł,

6) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 35.000 zł.

§ 13.

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody1.956.870 zł

2) wydatki1.956.870 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się planprzychodów i kosztówgminnego zakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie 4.783.736 zł, z tego:

1) dotacji przedmiotowej w kwocie 50.000 zł,

2) dotacji celowej na inwestycje              w kwocie 4.733.736 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3,

4. Dotację dla Zakładu Komunalnego PGN Gminy Chorzów – ustala się według stawki dopłaty do powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w zasobach innych niż Gminy w wysokości1,26 zł/ m2/m-c.

§ 14.

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości16.444.256 zł,

1) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości22.114.024 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 15.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu:

a) kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,

b) emisji papierów wartościowych w wys. 21.472.535 zł,

2) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 4.500.000 zł,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


PLAN  DOCHODÓW  WG  ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Zalacznik1.pdf

PLAN  DOCHODÓW WG ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014


PLANOWANY DEFICYT BUDZETU MIASTA NA 2014 ROK I ŹRÓDŁA JEGO  POKRYCIA
Zalacznik3.pdf

PLANOWANY DEFICYT BUDZETU MIASTA NA 2014 ROK I ŹRÓDŁA JEGO  POKRYCIA


WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2014 ROK
Zalacznik4.pdf

WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2014 ROK


Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok


Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok


DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Zalacznik7.pdf

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2014 rok
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2014 rok


Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych


Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok
Zalacznik10.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »