| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/335/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie              24 525 405,00 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie                            21 426 718,00 zł,

b) majątkowe w kwocie              3 098 687,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiemnr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie              25 034 114,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie                            20 127 176,17 zł,

b) majątkowe w kwocie              4 906 937,83 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwałyzałącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 508 709,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 508 709,00 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 700 536,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 191 827,00 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości                                          - 140 000,00 zł,

2) celową w wysokości                                          - 560 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
60 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na ryzyka prawne związane z ewentualnym zwrotem środków w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 500 000,00 zł.

             

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawamiz załącznikiem nr 4do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102 454,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14 946,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodniez załącznikiem nr 5do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków w wysokości 217 519,98 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie zzałącznikiemnr 6do niniejszej uchwały.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              - w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu              - w kwocie 508 709,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 647 301,40 zł.

4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 913 233,60 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Sołectwo

Nazwa zadania

Kwota

Ciasna

Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna – wkład własny do projektu

29 228,70

Dzielna

Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno – kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Dzielnej – wkład własny do projektu

14 585,12

Glinica

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna – wkład własny do projektu

29 228,70

Jeżowa

Zakup sprzętu pożarniczego

20 000,00

Organizacja dożynek

1 804,61

Molna

Adaptacja budynku na cele społeczno – kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej – wkład własny do projektu

16 484,99

Panoszów

Zagospodarowanie terenów przy ul. Tysiąclecia na cele sportowe, kulturalne i społeczne m. In. poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw

22 827,61

Sieraków Śląski

Montaż siedzisk na terenie boiska

25 000,00

Organizacja dożynek sołeckich

4 228,70

Wędzina

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne w Wędzinie – wkład własny do projektu

24 902,85

Zborowskie

Modernizacja sali przy ul. Głównej celem zaadaptowania na Remizę Strażacką

29 228,70

OGÓŁEM:

217 519,98

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »