| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/266/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013 r

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 15 944 zł – dochody bieżące

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 25 zł

- wpływy z usług – 25 zł

b) Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 11 452 zł

- wpływy z usług – 8 446 zł

- wpływy z różnych dochodów - 3 000 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6

c) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 4 467 zł

- podatek od środków transportowych – 4 467 zł

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 598 054,90 zł - dochody bieżące

a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 598 054,90 zł

- podatek od nieruchomości – 598 054,90 zł

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 94 644 zł, w tym: wydatki bieżące - 72 644 zł a wydatki majątkowe - 22 000 zł

a) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 35 000 zł- wydatki bieżące

Rozdział 75412 – Ochotnicze  straże pożarne - o kwotę 35 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 35 000 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 35 000 zł

b) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 11 344 zł - wydatki bieżące

Rozdział 80104 – Przedszkola - o kwotę 11 344 zł

- dotacje na zadania bieżące  – 11 344 zł

c) Dział 851 Ochrona zdrowia o łączną kwotę 18 600 zł - wydatki bieżące

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 18 600 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 18 600 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –           18 6 00 zł

d) Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 29 700 zł, w tym: wydatki bieżace 7 700 zł a wydatki majątkowe 22 000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - o kwotę 29 000 zł, w tym wydatki bieżące 7 000 zł a wydatki majątkowe 22 000 zł, z tego:-

-               wydatki jednostek budżetowych – 7 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - o kwotę 700 zł - wydatki bieżące, z tego:

-               wydatki jednostek budżetowych – 700 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  – 700 zł

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 676 754,90 zł

a) Dział 600 Transport i łączność – o kwotę               32 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - o kwotę 32 000 zł, w tym; dotacje na zadania bieżące o kwotę            32 000 zł

b) Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 25 856 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 25 856 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 25 856 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  – 25 856 zł

c) Dział 757 Obsługa długu publicznego - o kwotę 598 054,90 zł

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - o kwotę 598 054,90 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 598 054,90 zł.

c) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 11 344 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - o kwotę 11 344 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 11 344 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  – 11 344 zł

d) Dział 851 Ochrona zdrowia o łączną kwotę 9 500 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - o kwotę 9 500 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 9 500 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 500 zł

§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

e) Nr 9 - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśniaw 2013 roku, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

f) Nr 10 – Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

g) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 39 669 157,79 zł,

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 42 792 151,87 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/266/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »