| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/269/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 40 168 333,80 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 38 436 567,83 zł,

b) majątkowe w kwocie               1 731 765,97 zł, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 40 048 333,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 35 148 407,42 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 24 430 829 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 175 962 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6 254 876 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 877 740 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 608 566 zł,

d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 291 971,42 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 14),

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 819 170 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 120 131 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 4 899 926,38 zł, ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 899 926,38 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 120 000 zł przeznacza się na spłatę :

a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – 100 000 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 20 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 120 000 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – 100 000 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 20 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się:

a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł,

b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 120 131 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 197 000 zł,

2) celową w wysokości 413 620 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 000 zł,

b) planowane odprawy emerytalne w wysokości 230 620 zł,

c) inwestycje w placówkach oświatowych – 100 000 zł

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 120 000 zł (wg załącznika Nr 12),

3) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 295 036,80 zł (wg załącznika Nr 14),

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 899 926,38 zł (wg załącznika Nr 3).

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów 120 000 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 295 036,80 zł,

2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków ustalonych w budżecie,

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy Jeleśnia na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2014 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów budzetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2014 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2014 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego na rok 2014 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Prognozowane spłaty zobowiązań  gminy na rok 2014 i lata następne

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i latach następnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »