| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.262.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 14.688.957,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.455.723,30 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.233.234,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 713.262,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 16.127.703,61 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 12.049.941,61 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.693.499,00 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.024.296,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.669.203,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 535.353,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.076.295,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 662.832,61 zł,

5) obsługę długu publicznego – 81.962,00 zł.

- wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.077.762,00 zł, w tym na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 4.077.762,00 zł, z czego na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.457.317,00 zł. Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje również:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 713.262,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wysokości 7.000,00 zł i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 65.000,00 zł, z tego 60.700,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 4.300,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu, będącą  różnicą między dochodami i wydatkami, w wysokości  1.438.746,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.403.657,31 oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 35.089,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.842.881,31 zł i rozchody budżetu w kwocie 404.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek do wysokości 1.403.657,31 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 103.803,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 24.800,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i wydatków nimi finansowanych dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, jak w załączniku Nr 8.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków do dyspozycji sołectw na realizację zadań z zakresu      porządku i ładu, jak w załączniku Nr 9.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego oraz określa się limit tych pożyczek i kredytów do wysokości 600.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV.262.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »