Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwaływ sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Tekst pierwotny

1) Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 135/XVIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz.3840), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

uchwałą Nr 170/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 135/XVIII/2012 z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz.5980).

2) Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

§2 i 3 uchwały Nr 170/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 135/XVIII/2012 z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz.5980), które stanowią:

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do obwieszczenia


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr1 do uchwały


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr2 do uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe