Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/454/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/433/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/433/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wprowadza się następujące zmiany:
1) zmianie ulega Załącznik nr 1 do wyżej wskazanej Uchwały, określający wzór formularza (deklaracji, informacji) - Deklaracja na podatek od nieruchomości DN–1 składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmianie ulega Załącznik nr 10 do wyżej wskazanej Uchwały, określający wzór formularza (deklaracji, informacji) – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 składana przez osoby fizyczne, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/454/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/454/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe