Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.277.291,93 zł

b) wydatki w wysokości 17.897.199,93 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 380.092 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku ”: Zwiększyć plan wydatków: Dział 801 rozdz. 80104 - wydatki bieżące o kwotę 1.300 zł Plan wydatków budżetu został zwiększony zarządzeniem Nr 449/13 Wójta Gminy Gilowice z dnia 12 grudnia 2013r. jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 ”

I. Zmniejszyć plan wydatków na zadania:

1. „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne przez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym”

DZ. 010 rozdz. 01041 o kwotę 23.000 zł

2. „Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach”

DZ. 600 rozdz. 60078 o kwotę 65.000 zł

3. „Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody”

DZ. 900 rozdz. 90001 o kwotę 16.000 zł

4. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach”

DZ. 900 rozdz. 90015 o kwotę 3.000 zł

II. Wykreślić zadanie:

1. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej”

DZ. 900 rozdz. 90001 kwota 28.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku” Wydatki bieżące:

1. Wprowadzić plan dotacji celowej dla Gminy Łękawica Dział 801 rozdz. 80104 – kwota 1.300 zł Plan wydatków budżetu został zwiększony zarządzeniem Nr 449/13 Wójta Gminy Gilowice z dnia 12 grudnia 2013r.

2. Zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach o kwotę 3.300 zł. Wydatki majątkowe

3. Wykreślić plan dotacji dla Gminy Łękawica Dział 900 rozdz. 90001 kwota 28.000 zł. Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/218/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe