| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/266/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 212 ust 1 pkt 2, art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

48.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00

600078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wydatki  majątkowe
* dotacja celowa

3.000,00
3.000,00
3.000,00

700


70004

Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

70.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

35.000,00
35.000,00
35.000,00

750


75011

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone

102.466,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00

75023

Urzędy gmin
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

97.966,00
97.966,00
67.966,00
30.000,00

754



75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone


6.000,00
1.500,00

1.500,00

75416

Straż gminna
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4.500,00
4.500,00
4.500,00

757


75702

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące , z tego:
* odsetki od kredytów i pożyczek

35.000,00

35.000,00
35.000,00
35.000,00

801


80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

270.466,00
168.466,00
168.466,00
168.466,00

12.000,00

80104

Przedszkola
- wydatki bieżące , z tego:
- dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90.000,00
90.000,00
60.000,00
30.000,00

80110

Gimnazja
- wydatki majątkowe – monitoring
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12.000,00

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

900


90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

27.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg
- wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia
- wydatki bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

21.000,00
6.000,00
15.000,00
15.000,00

926


92695

Kultura fizyczna
Pozostała działalność
- wydatki bieżące , z tego:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

30.000,00
30.000,00
30.000,00
18.000,00
12.000,00

Razem:

300.466,00

300.466,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany:

1. Załącznika Nr 11 pn „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku, w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr  XXXV/238/13, Uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013 r., Uchwałą Nr  XXXVIII/256/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r  oraz Uchwałą Nr  XXXVIII/257/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r

2. Załącznik  pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku, otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

3. W związku z treścią § 1 dokonać zmiany załącznika Nr 9 wprowadzonego do budżetu Gminy uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 r w sprawie budżetu Gminy na 2013 r., pn. „Dotacje celowe udzielane w 2013 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmienionego Zarządzeniem Nr RG.0050.280.2013 na podstawie uchwały Nr XXXIV/233/13 i Nr XXXIV/235/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 19 czerwca 2013 r

4. Załącznik, o którym mowa wyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część  niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/266/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 20 listopada 2013 r.

Dotacje celowe  udzielane w 2013 roku z budżetu gminy  dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


Dział


Rozdz.


Treść

Kwota
ogółem

z tego:

dotacja
przedmiotowa

dotacja
podmiotowa

dotacja
celowa

497.200,00

454.000,00

43.200,00

600


60078

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dotacja celowa dla Gminy Irządze

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

801


80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola
- porozumienie z Gminą Lubliniec

30.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00

851


85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- porozumienie z Gminą Lubliniec

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

852


85203

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
- porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez  Środowiskowy Dom Samopomocy

4.800,00
4.800,00



4.800,00

4.800,00
4.800,00



4.800,00

921



92109




92116


92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji
Biblioteki
- dotacja dla Gminnej Biblioteki
Pozostała działalność
- dotacja celowa dla Gminy Herby


457.000,00

270.000,00

270.000,00

184.000,00

184.000,00
3.000,00

3.000,00


454.000,00

270.000,00

270.000,00

184.000,00

184.000,00


3.000,00








3.000,00

3.000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/266/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 20 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »