Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/277/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 212 ust 1 pkt 2, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

30.000,00

12.000,00

60016

Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wydatki majątkowe -  budowa chodnika

30.000,00


30.000,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

12.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12.000,00
12.000,00
12.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki majątkowe - rozbudowa oświetlenia

6.000,00
6.000,00

Razem:

30.000,00

30.000,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany:

1. Załącznika Nr 11 pn „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr  XXXV/238/13, uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013 r., Uchwałą Nr  XXXVIII/256/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r., Uchwałą Nr  XXXVIII/257/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r  oraz Uchwałą Nr XXXIX/266/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 listopada 2013 r.

2. Załącznik  pn. „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.                                                                                   

§ 3.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/277/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe