| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIII/176/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2184), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXX/248/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 82).

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/176/12
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu
(Tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)[2]) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z chwilą wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 1 traci moc statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu zatwierdzony Uchwałą XXIV/185/2000 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 lipca 2000 roku z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚWIERKLAŃCU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [3]) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie Zakładu Opieki zdrowotnej zwanym dalej Zakładem. Zakład ten prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Rada Gminy Świerklaniec.

2. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3. Zakład posiada osobowość prawną od chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Pełna nazwa Zakładu to: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.

§ 3. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)[4]),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

3) Uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XXIII/180/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)[5]),

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)[6]),

6) niniejszego Statutu,

7) Regulaminu organizacyjnego ustalonego przez Dyrektora Zakładu.

§ 4. 1. Siedziba Zakładu znajduje się w Świerklańcu.

2. Działalność lecznicza Zakładu prowadzona jest:

1) w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 13, 42-622 Świerklaniec,

2) w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 3, 42-620 Nakło Śląskie – filia Zakładu.

3. Obszarem działania Zakładu jest gmina Świerklaniec.

CELE I ZADANIA

§ 5. Celem Zakładu jest udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych tj. podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, jak również promocja zdrowia.

§ 6. 1. Do zadań Zakładu należy zapewnienie ludności usług zdrowotnych, profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych - zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz zapobieganie powstawaniu chorób i urazów.

2. Zakład realizuje zadania służące promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

3. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

4. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej.

5. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym aniżeli osoby wymienione w ust. 3, ustala Dyrektor Zakładu mając na uwadze rzeczywiste koszty udzielenia świadczenia zdrowotnego.

6. Zakład uprawniony jest do prowadzenia wyodrębnionej działalności, innej niż działalność lecznicza, w szczególności w zakresie obrotu:

1) lekami i artykułami medycznymi,

2) artykułami komplementarnymi do usług medycznych,

3) artykułami zielarskimi i higieniczno – kosmetycznymi,

4) prowadzenie usług w dziedzinie odnowy biologicznej.

7. Cele i zadania Zakład realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych.

RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

§ 7. 1. W ramach prowadzonej działalności Zakład realizuje następujące zadania:

1) udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, a także obłożnej choroby w miejscu zamieszkania chorego,

2) sprawowanie opieki w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w miejscu zamieszkania,

3) obejmowanie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, jak również prowadzenie badań profilaktycznych w miejscu wychowania i nauczania,

4) prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:

a) chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,

b) narażanych na szkodliwości lub uciążliwości środowiska nauki i pracy,

c) innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki.

5) orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej,

6) prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego, a w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych, rutynowych i doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej,

7) współdziałanie w organizowaniu form opieki medycznej w sytuacjach zagrożenia (klęski żywiołowej, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób),

8) wykonywanie badań diagnostycznych,

9) sporządzanie, zawieranie i monitorowanie kontraktów z lekarzami na świadczenie usług medycznych,

10) prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowia,

11) sporządzanie, zawieranie i monitorowanie kontraktów na wykonywanie usług medycznych i pozamedycznych,

12) wykonywanie innych zadań publicznych określonych ustawą o działalności leczniczej i przepisami wykonawczymi do ustawy,

2. W wykonywaniu zadań Zakład współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej wyspecjalizowanymi w określonych dziedzinach, inspekcją sanitarną i innymi jednostkami.

§ 8. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności tychże świadczeń w jednostkach organizacyjnych Zakładu okresla Regulamin Organizacyjny Zakładu ustalony przez Dyrektora Zakładu.

ORGANY ZAKŁADU

§ 9. 1. Dyrektor Zakładu kieruje jego działaniami, jak również reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące zarządzania Zakładem i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor.

5. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go zastępca Dyrektora Zakładu.

6. Zastępcę Dyrektora Zakładu, o którym mowa w ust. 5 powyżej wskazuje Dyrektor.

§ 10. 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna.

2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy Świerklaniec oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 11. 1. Radę społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy Świerklaniec.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Wójt Gminy Świerklaniec.

§ 12. 1. Rada Społeczna składa się z 6 osób:

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona – Przewodniczący Rady,

2) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

3) czterej przedstawiciele Gminy Świerklaniec - wybrani przez Radę Gminy.

§ 13. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 14. 1. Kadencja Rady społecznej trwa cztery lata.

2. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb oraz podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej, zatwierdzony przez Radę Gminy.

3. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji lub przekształcenia Zakładu.

4. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

5. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą z głosem doradczym: Dyrektor Zakładu, jak również wspólny przedstawiciel związków zawodowych pracowników, funkcjonujących w Zakładzie.

6. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.

§ 15. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy.

§ 16. 1. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Zakładu jest Rada Gminy Świerklaniec.

2. Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora Zakładu, a jej wyniki przedstawia Radzie Gminy.

3. Dyrektor Zakładu uprawniony jest do przedstawienia Radzie Gminy własnego stanowiska, dotyczącego wyników przeprowadzonej przez Wójta Gminy kontroli.

4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności:

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,

2) prawidłowość gospodarowania mieniem,

3) gospodarkę finansową.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 17. 1. W Zakładzie funkcjonują następujące jednostki i komórki:

1) Ośrodek Zdrowia w Świerklańcu, a w nim następujące komórki:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia lekarza POZ dla dzieci,

c) Poradnia ginekologiczno-położnicza dla kobiet „K”,

d) Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej,

e) Gabinet zabiegowy w tym EKG,

f) Laboratorium,

g) Punkt szczepień,

h) Pracownia USG,

i) Gabinety medycyny szkolnej:

i. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, ul. Lasowicka 103, Nowe Chechło,

ii. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wieczorków, ul. Jana Brzechwy 8, Orzech,

iii. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, ul. Młyńska 3, Świerklaniec,

iv. Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Źródlana 3, Świerklaniec.

2) Ośrodek Zdrowia w Nakle Śląskim – filia Zakładu,a w nim następujące komórki:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia lekarza POZ dla dzieci,

c) Gabinet pielęgniarki środowiskowej,

d) Gabinet zabiegowy, w tym EKG,

e) Punkt szczepień,

f) Laboratorium,

g) Gabinety medycyny szkolnej:

i. Zespół Szkół im. Kai Mireckiej, ul. Dworcowa 2, Nakło Śląskie,

ii. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.1000lecia Państwa Polskiego,

iii. ul. Morcinka 9, Nakło Śląskie.

2. Poszerzenie działalności Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu i Ośrodka Zdrowia w Nakle Śląskim – filii

Zakładu, jak również tworzenie nowych jednostek organizacyjnych może odbywać się w miarę potrzeb.

3. Poszerzenie działalności oraz utworzenie nowych jednostek organizacyjnych, w przypadku gdy wymagają one pozyskania stosownych środków finansowych, wymaga zgody wyrażonej przez Radę Gminy Świerklaniec.

4. W Zakładzie funkcjonują następujące stanowiska pracy niemedyczne, podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu:

- administracyjne,

- obsługi (palacze oraz konserwatorzy powierzchni).

5. Dyrektor Zakładu uprawniony jest do utworzenia innych niż określone w ust. 4 stanowiska pracy niemedyczne, w przypadku gdy jest to konieczne dla usprawnienia pracy Zakładu oraz gdy Zakład dysponuje stosownymi do tego środkami finansowymi.

§ 18. Szczegółową organizację i zadania jednostek organizacyjnych wymienionych w § 17 Statutu, jak również organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, ustalony przez Dyrektora.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 19. Zakład, jako jednostka samodzielna, pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje swoje zobowiązania.

§ 20. Zakład jest jednostką zaliczaną do sektora finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 21. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

2. Dyrektor przekazuje roczny plan finansowy i inwestycyjny Wójtowi Gminy.

§ 22. 1. Zakład może uzyskać środki finansowe na działalność:

1) z odpłatnej działalności leczniczej prowadzonej na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym,

3) na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego w zakresie aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez podmiot, który zakład utworzył oraz na zasadach określonych przez ten podmiot,

5) na pokrycie przez podmiot tworzący ujemnego wyniku finansowego Zakładu,

6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

2. Tryb i warunki przekazywania środków publicznych określają odrębne przepisy.

§ 23. 1. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku.

2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

3. Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 2, podmiot tworzący może pokryć go we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24. 1. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Gminy.

MIENIE ZAKŁADU

§ 25. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem gminy oraz majątkiem własnym otrzymanym lub nabytym.

§ 26. 1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu, może być dokonane przez Zakład po uprzednim uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Gminy Świerklaniec.

2. Wniesienie majątku Zakładu do spółek lub fundacji, które wykonują działalność leczniczą jest zabronione, w pozostałych wypadkach wymaga zgody Rady Gminy Świerklaniec.

§ 27. Wartość majątku Zakładu określają fundusz założycielski i fundusz Zakładu.

POSTANOWIENIA KO Ń COWE

§ 28. Pieczęcią urzędową Zakładu jest pieczęć o następującej treści:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Świerklańcu

42-622 Świerklaniec , ul. Oświęcimska 13

Regon: 276883511, NIP: 645 22 31 356

§ 29. Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawwymienionych w § 3 Statutu, w szczególności przepisy Ustawy o działalności leczniczej, jak również przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.


[1]) Tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.

[2]) Tekst jednolity ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 217.

[3]) Zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXX/248/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu (Dz.Uz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 82, która weszła w życie z dniem 19.01.2013 r.).

[4]) Tekst jednolity ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 217.

[5]) Tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.

[6]) Tekst jednolity ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »