| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. / oraz uchwały Nr XLIX/212/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.787.591 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16.722.591 zł

- dochody majątkowe w wysokości 65.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.585.590 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.712.403 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.873.187 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 202.001 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

§ 4.

Ustala się :

1. Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.128.646 złzgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.128.646 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie – 33.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się:

1. Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 166.044 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 287.568 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się :

1. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 102.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie– 102.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się :

1. Wydatki majątkowe w kwocie – 1.873.187 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie – 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

1) dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 472.000 zł

2) dla Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie – 2.600 zł

3) dla Miasta Żywca w kwocie – 73.010 zł

4) dla Miasta Bielska-Białej w kwocie – 7.034 zł

5) dla Gminy Świnna w kwocie – 45.290 zł

6) dla Gminy Łękawica w kwocie – 28.000 zł

7) dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie – 1.642.887 zł

8) na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie – 52.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia w wysokości – 558.155 zł

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 44.000 zł

2. celową w wysokości – 115.000 zł w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 35.000 zł na wydatki związane z oświatą – 80.000 zł

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.000 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 460.000 zł .

§ 14.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie – 500.000 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

2) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,

3) udzielania poręczeń w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych.

§ 16.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »