Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 5 Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 8 stycznia 2014r.

do Porozumienia z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację zadań, terminy płatności oraz sposób przekazywania

Tekst pierwotny

zawarty  pomiędzy Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

1. mgr inż. Joachima Smyłę               - Starostę Lublinieckiego

2. mgr Tadeusza Koninę               - Wicestarostę Lublinieckiego

zwanym dalej „Przekazującym”

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:

1. Alojzego  Cichowskiego               - Burmistrza,

2. Dorotę Musik                             - Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Przejmującym”.

§ 1.

Do § 1 dodaje się ust. 7) o następującej treści:

Zgodnie z § 4 Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2011 r. na okoliczność przekazania – przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi, ustala się następującą kwotę 382.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na rok 2014 na jego realizację. Dotacja ta zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Rozdział 60014 § 2310..

§ 2.

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks  został sporządzony w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Przekazujący:                                                                                     Przejmujący:

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz


Alojzy Cichowski


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe