Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Raciborskiego

z dnia 14 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

Tekst pierwotny

Realizując postanowienia art. 38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta Raciborski informuje, że w 2013 roku w skład Komisji wchodzili:

1. Adam Hajduk - Starosta Raciborski – Przewodniczący,

2. Artur Wierzbicki – Radny delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego,

3. Adam Wajda – Radny delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego,

4. Krzysztof Szydłowski – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu,

5. Stanisław Mrugała – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
w Raciborzu,

6. Andrzej Charuk – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Raciborzu,

7. Sebastian Dworak – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu,

8. Radosław Pleśniak – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji
w Raciborzu,

9. Marek Kulewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu,

10. Mieczysław Podhorodyński – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu,

11. Danuta Kozakiewicz – Prokurator Rejonowy w Raciborzu wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach,

12. Grażyna Kowalska – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu,

13. Sławomir Janowski – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła dwa posiedzenia. I posiedzenie odbyło się w dniu 18.03.2013 r. II posiedzenie odbyło się w dniu 14.11.2013 r. Na pierwszym posiedzeniu Komisji omawiano działalność służb, inspekcji oraz straży powiatowych w zakresie realizacji przez nich zadań ustawowych. Analizowano sprawozdania z realizacji zadań przed przedłożeniem ich pod obrady Rady Powiatu. Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli poszczególnych służb wynika, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w porównaniu z rokiem 2012 jest zadawalający. W ramach poszczególnych kategorii zagrożeń P. Paweł Zając - Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu omówił stan bezpieczeństwa publicznego, koncentrując się na poszczególnych formach działań przestępczych, które występują w powiecie raciborskim. Należą do nich m.in.: przestępstwa gospodarcze, przypadki kradzieży samochodów zwłaszcza przy terenach nadgranicznych, drobne kradzieże. Ponadto omówione zostały kwestie związane z najczęstszymi przykładami wykroczeń oraz przestępstw w ruchu drogowym tj. jazda pod wpływem lub po spożyciu alkoholu. Informację uzupełniła P. Danuta Kozakiewicz – Prokurator Rejonowy w Raciborzu nt. planowanych zmian legislacyjnych w przepisach kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego polegających na zmianie kwoty pieniężnej od wysokości której dany czyn zabroniony miałby zostać kwalifikowany jako wykroczenie albo przestępstwo. Sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego omówił P. Andrzej Charuk z Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu. Przedstawił dane statystyczne z roku 2012 w porównaniu do lat 2011 oraz 2010. Omawiając przedłożone  sprawozdanie zwrócił uwagę na 2 zasadnicze problemy: przypadków zatruć tlenkiem węgla (czadem) oraz przejezdności dróg na osiedlach w Raciborzu podczas prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych. Problem ten znany od wielu lat, mimo zwracania uwagi zarządcom nieruchomości pozostaje nierozwiązany. W dalszej części omówiono siły i środki tut. Komendy zwracając uwagę na pilną potrzebę zakupu średniego samochodu gaśniczego oraz remontu siedziby tut. Komendy. W dalszej części posiedzenia P. Krzysztof Szydłowski – Kierownik PCZK podsumował pozostałe przedłożone sprawozdania oraz przedstawił najważniejsze wnioski z nich wynikające. Po omówieniu przedłożonych informacji Starosta poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdania przed przedłożeniem ich pod obrady Rady Powiatu w dniu 26.03.2013 r. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedłożone materiały. Podsumowując omówione sprawozdania z działalności, Starosta – Przewodniczący KBiP stwierdził, że od lat występujące oraz mogące wystąpić zagrożenia na terenie powiatu raciborskiego nie zmieniają się. Należą do nich głownie zagrożenia powodziowe oraz pożarowe oraz okresowo środowiskowe. Obecnie stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w ocenie służb, inspekcji i straży jest zadawalający.               Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 14 listopada 2013 r.  Starosta – Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad posiedzenia oraz przekazał głos P. Krzysztofowi Szydłowskiemu – Kierownikowi PCZK w celu omówienia pierwszego punktu obrad wynikającego z ustawowego obowiązku Komisji polegającego na stworzeniu projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Kierownik PCZK przedstawił projekt Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014-2016. W omawianiu ww. programu zwrócił uwagę na podstawy prawne oraz procedurę tworzenia programu zapobiegania przestępczości wynikającą z ustawy o samorządzie powiatowym. Przedstawiono zebranym uwagi wynikające z analizy programów funkcjonujących w innych powiatach, zwracając uwagę na ich zapisy merytoryczne. Omawiając projekt programu powiatu raciborskiego przedstawiono główne cele programu oraz przyporządkowane im przedsięwzięcia oraz harmonogram ich realizacji. Podczas omawiania głos zabrali P. Danuta Kozakiewicz – Prokurator Rejonowy w Raciborzu oraz P. Paweł Zając – Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu, przedstawiając zasadność kontynuacji spotkań z młodzieżą ponadgimnazjalną w zakresie dalszego prowadzenia cyklu spotkań z uczniami szkół z terenu powiatu raciborskiego na tematy związane z popełnianiem przestępstw oraz wykroczeń oraz grożących sankcji za ich popełnienie. W dalszej części prezentacji ustalono, że do programu zostaną dopisane programy profilaktyczne w zakresie prewencji realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu. Następnie Kierownik PCZK omówił pozostałe elementy programu na które złożyły się cele: prewencyjno – wychowawczy oraz informacyjny, przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze kryzysowym, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzrostu zaufania społecznego do Policji, innych służb i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, sprawozdawczości z realizacji zadań służb, inspekcji i straży, poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwpowodziowego powiatu, poprawy bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego oraz weterynaryjnego oraz oceny programu. W tej części posiedzenia głos w sprawie zabrał Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu w sprawie doprecyzowania podprogramu prewencyjnego, będącego elementem projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości na lata 2014-2016, związanego z problematyką pracy obywateli RP w tym mieszkańców powiatu raciborskiego poza granicami kraju oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców powiatu raciborskiego w tym wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w oparciu ścisłą współpracę z państwem Holenderskim. Podprogram obejmowałby następujące założenia i problemy: wyzysku polskich obywateli poza granicami, zagrożeń związanych z pracą za granicą, zagrożeń kryminalnych, podstawowych informacji nt. systemu prawnego w Holandii ze wskazaniem różnic w systemie prawnym polskim i holenderskim, sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz instytucji pomocowych na terenie Holandii, utworzenia „infolinii pomocowej” w Holandii w języku polskim. Z informacji przekazanych przez P. Jacka Musiolika – Z - cy  Wydziału Prewencji KPP w Raciborzu wynika, że strona holenderska w tym służby Policji oraz organizacji pozarządowych są tematem bardzo zainteresowane. Podprogram skierowany byłby do mieszkańców powiatu raciborskiego. Poszczególni członkowie Komisji w tym P. Artur Wierzbicki, P. Grażyna Kowalska, P. Danuta Kozakiewicz, P. Marek Kulewicz oraz zaproszeni goście: P. U. Lebek z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zabrali głos w sprawie popierając pomysł planowanego przedsięwzięcia. Asp. szt. P. Jacek Musiolik zwrócił uwagę na główne cele podprogramu: podniesienie świadomości prawnej mieszkańców, upowszechnienie wiedzy w zakresie wiedzy prawnej, statusu prawnego pracownika w państwie holenderskim, rozpowszechnienie informacji o instytucjach pomocowych, aktualnych zagrożeń występujących w systemach pracy za granicą. Komisja zaakceptowała planowane przedsięwzięcia stanowiące elementy projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014 - 2016 jednogłośnie.  Na drugim posiedzeniu Komisja podniosła również  sprawy bieżące w tym m.in. temat zmiany kwoty, od której dany czyn zabroniony kwalifikowany będzie jako przestępstwo czy wykroczenie oraz jakie wynikają z tego zagrożenia. P. Paweł Zając – Komendant KPP w Raciborzu przedstawił sytuację na funkcjonujących Komisariatach Policji w powiecie, zwracając uwagę na realizowane remonty, które poprawią warunki pracy funkcjonariuszy.  Realizując ustawowy obowiązek opiniowania przez Komisję budżetu w części dotyczącej bezpieczeństwa publicznego Kierownik PCZK P. Krzysztof Szydłowski przedstawił projekt budżetu powiatu odnoszącego się do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa w tym realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości. Przedstawiono projekt budżetu PCZK w tym rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz mechanizmy jej uruchomienia. Komisja odniosła się do tego zagadnienia, pozytywnie opiniując przedstawiony materiał.  Na zakończenie Starosta – Przewodniczący KBiP podsumował sprawy poruszane na posiedzeniach w roku 2013 oraz podziękował członkom Komisji za pracę włożoną w roku bieżącym. Kolejne posiedzenie Komisji zorganizowane będzie planowo w I kwartale 2014 r.              

Starosta


Adam Hajduk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe