Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 382/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 355/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, umarzania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 355/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: określenia zasad wnoszenia, umarzania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie następujące:

Wniesienie wkładów do spółki w zamian za obejmowane udziały lub akcje oraz nabycie udziałów lub akcji dokonywane jest przez Burmistrza Kłobucka w drodze zarządzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Kłobucku w drodze uchwały określającej firmę spółki oraz przedmiot wkładu wnoszonego przez gminę..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe