Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/356/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/264/92 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 1992 roku w sprawie nadania nazwy „Alejka Marka” - alejce spacerowej łączącej Aleję Legionów i ul. Powstańców Śląskich w Bytomiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę „Alejka Marka” nadaną alejce spacerowej, łączącej Aleję Legionów i ulicę Powstańców Śląskich, na „Alejka Marka Sienickiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/356/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/356/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Ze względu na wniosek Prezydenta Miasta uznano, że należy precyzyjnie określić osobę, której pamięci poświęcona została nazwa „Alejka Marka” i zmienić nazwę przedmiotowej alejki na „Alejka Marka Sienickiego”.

Marek Sienicki służbę rozpoczął w dniu 1 października 1990 roku na stanowisku policjanta, a następnie starszego policjanta kompanii pogotowia policyjnego i patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Bytomiu. W nocy z 1 na 2 maja 1992 r. sierż. Marek Sienicki dowodził patrolem, który na jednej z ulic Bytomia zauważył kilku wzbudzających podejrzenia mężczyzn. W czasie próby ich wylegitymowania został ostrzelany z broni automatycznej. W wyniku odniesionych ran zmarł na miejscu zdarzenia. Awansowany pośmiertnie na stopień starszego sierżanta.

Przy przedmiotowej alejce nie ma posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku zmiany nazwy.

W dniach od 3 do 17 grudnia 2013 roku projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe