Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 214/XXVII/2014 Rady Gminy Irządze

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 127/XVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Irządze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,poz. 594 z zm.) Na wniosek Wójta Gminy Irządze:

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 127/XVII/2012 Rady Gminy Irządze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Irządze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Irządze i w sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 214 /XXVII/2014
Rady Gminy Irządze
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Podział Gminy Irządze na Stałe Obwody Głosowania

Numer
obwodu

Numer
okręgu

Granice okręgu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

1.

Irządze od numeru domu:
20 do nr 79,
124 A do nr 146

Irządze
Urząd Gminy Irządze
Irządze nr budynku 124
42-446 Irządze

2.

Irządze od numeru domu
1 do nr 19
147 do nr 192

3.

Irządze od numeru domu
80 do nr 123,
193 do końca,
Mikołajewice

4.

Wilgoszcza

5.

Wilków

6.

Wygiełzów

7.

Zawada Pilicka
od numeru domu:
1 do nr 60.

8.

Zawada Pilicka
od numeru domu:
61 do końca.

9.

Zawadka

2.

10.

Bodziejowice


Woźniki
Agronomówka Woźniki
Woźniki nr budynku 34
42-446 Irządze

11.

Woźniki

12.

Sadowie

3.

13.

Witów od numeru domu:
1 do nr 30,
152 do końca.

Witów
Remiza OSP Witów
Witów nr budynku 165
42-446 Irządze

14.

Witów od numeru domu:
31 do nr 82,
140 do nr 151.

15.

Witów
od numeru domu:
83 do nr 139,

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe