Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Lubomia

z dnia 24 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1980 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn. z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r. , poz. 724) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn. z późn. zm.)

Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje

§ 1.

W uchwale numer XLII/300/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 7713), wprowadzić następującą zmianę: w § 2 – skreślić ust. 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na ternie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe