Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 285/XXIX/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dudki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt.13  ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 roku poz. 594 oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia  20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  / Dz. U. z 2011 roku  Nr 197 poz. 1172/Rada  Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ulicy biegnącej prostopadle do ulicy Częstochowskiej w miejscowości Dudki, w kierunku wsi Lubojenka i łączącej się z ulicą Główną, stanowiącej drogę gminną o nr D-215 (599025S) arkusz mapy 3, nadać nazwę :Bursztynowa.

§ 2. Przebieg drogi  zaznaczono  na załączniku  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik do Uchwały Nr 285/XXIX/2013
Rady Gminy Mykanów
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe