Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 297/XXX/2014 Rady Gminy Mykanów

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / Dz. U. z 2013 r poz. 260 z późn. zm./Rada Gminy Mykanów uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się drogi położone w miejscowości Grabówka, gm. Mykanów określone w załączniku do niniejszej uchwały, do kategorii dróg gminnych i ustala się ich przebieg zgodnie z tym załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297/XXX/2014
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297/XXX/2014
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.

wykaz nowych dróg gminnych

Miejscowość

Obręb geodezyjny

Nazwa ulicy

Numer działki

Arkusz mapy

Grabówka

Grabówka Cykarzewska

Słoneczna

23
166

1
1,2

Cicha

621
744/3
744/2

4

Krótka

634

4

Kasztanowa

675
676

4

Polna

657

4

Nadrzeczna

741
754

4

przedłużenie ul. Zielonej biegnącej od Starego Cykarzewa


203


2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe