Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI-356-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 31 stycznia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/234/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1399), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172) , po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/234/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 980) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości :

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez dwie osoby w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez trzy osoby w wysokości 8,00 zł miesięcznie od osoby

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez cztery osoby w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez pięć osób i więcej niż pięć osób w wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) stawki, o których mowa w ust 1 znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe