Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/414/2014 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie nadania nazw drogom w Pielgrzymowicach na terenie Gminy Pawłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę: ulicaCisowadrodze wewnętrznej (działka nr: 1100/29, mapa 1), stanowiącej drogę boczną od ul. Modrzewiowej i ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach.

2. Nadaje się nazwę: ulicaGrabowadrodze wewnętrznej w Pielgrzymowicach, której przebieg określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/414/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe