Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Wisławy Szymborskiej” w sołectwach Nakło Śląskie i Nowe Chechło

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260z późn. zm.) oraz art. 47 a ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), za zgodą właściciela działek - Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwach Nakło Śląskie i Nowe Chechło nadaje się nazwę ulicy "Wisławy Szymborskiej" drodze wewnętrznej biegnącej w kierunku południowym od ul. Lasowickiej w Nowym Chechle, obejmującej działki 600/9 i 601/9, położone w obrębie ewidencyjnym Nakło Śląskie karta mapy 1, po uzyskaniu zgody właściciela terenu na nadanie nazwy ulicy.

§ 2. Mapa zasadnicza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/315/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wisławy Szymborskiej" w sołectwie Nakło Śląskie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe