Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 8 Burmistrza Miasta Lubliniec; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 31 stycznia 2014r.

do porozumienia z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie powierzenia miastu przez powiat wykonywania zadania powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

Tekst pierwotny

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

2. Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina

zwanym dalej "Powiatem",

a

Gminą Lubliniec z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta - Edwarda Maniurę

zwaną w treści porozumienia "Miastem".

§ 1. Strony zgodnie dokonują zmiany § 4 ust.2 przedmiotowego porozumienia, który otrzymuje brzmienie:

Dotacja celowa w 2014 roku wynosi 160.000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota ta zostanie przekazana z działu 921 rozdziału 92116 § 2310 w dwóch równych ratach, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING Bank Śląski O/ Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783:

a) I rata do końca I kwartału 2014 roku - 80.000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

b) II rata do końca III kwartału 2014 roku - 80.000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Niniejszy aneks sporządzono w pięciu, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- Miasta

- Powiatu

- Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu

- Biblioteki Śląskiej w Katowicach

- w celach ogłoszeniowych

BURMISTRZ


EDWARD MANIURA

STAROSTA


Joachim Smyła


WICESTAROSTA


Tadeusz Konina

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe