Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 29 stycznia 2014r.

sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013

Tekst pierwotny

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta za rok 2012.

- Omówiono na podstawie materiałów przedstawionych przez KM Policji, KM PSP, Straż Miejską, PINB, i WZK.

2. Stan realizacji działań podjętych w ramach programu„Razem Bezpieczniej”w 2012 roku.

- Omówiono i przyjęto bez uwag „Informację dot. realizacji Harmonogramu planowanych działań w ramach projektu »Razem bezpieczniej« w 2012 roku.”.

3. Propozycja „Harmonogramu działań w ramach programuRazem Bezpieczniejna rok 2013”.

- Zaproponowane w trakcie dyskusji zmiany  uwzględniono i wprowadzono do „Harmonogramu…”

4. W trakcie dyskusji końcowej i podsumowania z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji podjęto temat stwierdzania zgonów oraz wystawiania „karty statystycznej zgonu” w stosunku do zmarłych „na ulicy”, zwłaszcza osób bezdomnych. Uzgodniono, iż do połowy czerwca 2013 Naczelnik WZO UM w porozumieniu z Prokuratorem Rejonowym, KM Policji oraz Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym  przedstawi propozycje w tej sprawie.

II Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 08 Lipca 2013 roku
Tematami spotkania były:

1. Stan realizacji zadań w ramach programu „Razem Bezpieczniej”.

- Omówiono i zreferowano zagadnienia dotyczące „Programu…”. Wszystkie dotychczas podejmowane działania przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wszelkie konkursy, prelekcje, pogadanki, pokazy sprzętu wraz z prezentacją systemu monitoringu wizyjnego przebiegają bez zakłóceń i w sposób zaplanowany. Najważniejsze realizowane działania to: Noc Profilaktyki, Debata społeczna nt. bezpieczeństwa w mieście, Konkurs „Bądź Bezpieczny”.

2. Przygotowanie akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

- Akcję letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z ramienia Miasta przygotowuje  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji oraz Wydział Edukacji UM.

- MOSIR zorganizował i przygotował: Imprezy Rekreacyjno – Sportowe, Półkolonie, Pływalnie letnie oraz Stawiki.

- Wydział Edukacji zorganizował i przygotował: Wyjazdy integracyjno – edukacyjne, Infrastrukturę techniczną

III Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 Listopada 2013 roku

Prezydent Miasta przedstawił zagadnienia dotyczące mieszkańców i funkcjonowania miasta, które będą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa w najbliższym okresie.

Zaplanowanymi tematami posiedzenia były:

1. Przygotowanie miasta do okresu zimowego.

- Naczelnik WZK omówił postanowienia Zarządzenia nr 1129/2013 Prezydenta Miasta  Sosnowca z dnia 9 października 2013r. w sprawie: utrzymania dróg oraz funkcjonowania komunikacji i służb komunalnych w okresie zimy 2013/2014r. Przyjęte w skali miasta rozwiązania – podobnie jak w roku ubiegłym – dotyczą:

a) Powołania w ramach Wydziału Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego (po godzinach pracy oraz w dni wolne funkcję tę przejmuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)

b) Uruchomienia Ośrodka Dyspozycyjnego zimowego utrzymania dróg i urządzeń technicznych w siedzibie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych (Tel. stacjonarny 32/291-79-27, Tel. kom. 501-456-203)

c) Zobowiązania Dyrektora MZUK do przygotowania organizacyjno – technicznego utrzymania dróg oraz nadzoru i kontroli nad wszystkimi wykonawcami w sezonie zimowym.

- Dyrektor MZUK, Dyrektor MZZL oraz przedstawiciele MOPS i PKM omówili stan przygotowań swoich zakładów do pracy w omawianym okresie.

2. W trakcie posiedzenia dodatkowo omówiono wcześniej poruszany temat (Posiedzenie PKBiP w dniu 11.04.2013) Wystawienia „statystycznej karty zgonu”. Stale istniejący problemu dot. ustalania personaliów i wystawienia „karty statystycznej zgonu”. Pomimo starań z naszej strony nie udało się opracować rozwiązania tej kwestii. Ministerstwo Zdrowia w chwili obecnej nie potrafi wskazać skutecznego rozwiązania problemu, który dotyczy całego Kraju. Aktualnie trwają prace nad nowymi uregulowaniami prawnymi mającymi ustanowić instytucję „koronera”.

3. Założenia przyjęte do opracowania „Informatora o powszechnej samoobronie ludności”.

- Naczelnik WZK omówił założenia przyjęte do opracowania „Informatora o powszechnej samoobronie ludności”. Pierwsze egzemplarze „Informatora…” zostały przekazane członkom Komisji.

Prezydent Miasta Sosnowiec


Kazimierz Górski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe