Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Żywieckiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013

Tekst pierwotny

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  została powołana na podstawie artykułu 38 a, b, c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r.  Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) Zarządzeniem Starosty Nr 7/05 z dnia 06 kwietnia 2005r., Zarządzeniem Starosty Nr 6/07 z dnia 28 lutego 2007r., Zarządzeniem Starosty Nr 4/2011 z dnia 18 stycznia 2011r., Zarządzeniem Starosty Nr 37/2011 z dnia 27 października 2011r. Do zadań Komisji należy: ü Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu  ü Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i staży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu  zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ü Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ü Opiniowanie projektów innych programów współdziałania  Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ü Opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ü Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1,2 i 4 ü Opiniowanie, zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W roku 2013 odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na posiedzeniach Komisja omawiała szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu żywieckiego. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które odbyło się w styczniu 2013r. przyjęto plan pracy Komisji na rok 2013. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu Pani Małgorzata Bednarczyk zapoznała Komisję z nowymi przepisami dotyczącymi kąpielisk oraz oceniła przygotowania do sezonu letniego z uwzględnieniem obiektów kolonijnych. Na kolejnych posiedzeniach Komisja omówiła sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Żywcu poinformował, iż w czasie wolnym od zajęć szkolnych na terenie powiatu żywieckiego będą prowadzone wzmożone działania kontrolno – represyjne. Szczególną kontrolą  objęto budynki szkolne narażone w tym czasie na kradzieże. Ponadto omówiono zjawisko narkomanii, zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zjawisko przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Analizując problematykę przestępczości stwierdzono, że na terenie powiatu żywieckiego w dalszym ciągu utrzymuje się zagrożenie w zakresie handlu, jak również uprawy konopi indyjskiej przez nieletnich. Ujawnione przypadki sprzedaży narkotyków dotyczyły głównie tzw. handlu ulicznego ale nie stwierdzono przypadków posiadania lub handlu narkotykami w placówkach szkolnych. Przedstawiciel Żywieckiej Grupy Beskidzkiej GOPR Pan Henryk Dyduch poinformował członków Komisji o bieżącej działalności Grupy, która działa na terenie Beskidu Żywieckiego i zadeklarował chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach na terenie powiatu żywieckiego.V-ce Prezes Rejonowego Oddziału WOPR w Żywcu Pan Jerzy Ziomek przedstawił informacje  na temat bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami powiatu żywieckiego w kontekście przygotowania do sezony letniego. W celach szkoleniowych i profilaktyki prowadzone są kursy ratowników wodnych, młodszych ratowników i sterników motorowodnych. Zorganizowano z dziećmi i młodzieżą spotkania i prelekcje mająca na celu propagowanie uprawiania sportów wodnych oraz aktywnego i bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi.Omówiono temat działań Prokuratury Rejonowej w Żywcu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu żywieckiego oraz temat współdziałania Prokuratury z Komendą Powiatową Policji. Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2013. Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013 został zrealizowany.

Starosta Żywiecki


Andrzej Zieliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe