Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 188/XXVI/14 Rady Gminy Starcza

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXV/13 Rady Gminy Starcza z dnia 30.12.2013r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010r. Nr 80, poz. 526 z póź. zm.) oraz art. 211,.212, 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 182/XXV/13 Rady Gminy Starcza z dnia 30.12.2013r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2014 rok, zmienia się treść § 13, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 8, wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie981.504 zł,z przeznaczeniem dla:

1) Starostwa Powiatowego w Częstochowie na realizację inwestycji – „Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym” -863.504 zł;

2) Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) -58.000 zł;

3) Klubu Sportowego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu -60.000 zł.

§ 2. Załącznik Nr 2, do Uchwały Nr 182/XXV/13 Rady Gminy Starcza z dnia 30.12.2013r - „Wydatki budżetu gminy Starcza”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 182/XXV/13 Rady Gminy Starcza z dnia 30.12.2013r. – „Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 188/XXVI/14
Rady Gminy Starcza
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy Starcza

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 188/XXVI/14
Rady Gminy Starcza
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.

Rodzaj jednostki dotowanej

Nazwa jednostki
dotowanej

Kwota

Przeznaczenie

Dotacje podmiotowe

Dotacje przedmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t


1

Dotacje dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

-

-

863.504.-

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.” Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym”

Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy

58.000.-

-

-

Bieżąca działalność statutowa
instytucji kultury

Razem

58.000.-

-

863.504.-

x


2


Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Gminny Klub Sportowy „Czarni” w Starczy

-

-

60.000.-


Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego

Razem

-

60.000.-

O G Ó Ł E M

981.504.-

x

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe