Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/537/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020

Tekst pierwotny

I. Podstawa prawna programu Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.  Program jest opracowany i przyjęty przez Radę Miasta Wisła w związku ustanowieniem  przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).  Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców  Gminy Miejskiej Wisła. Program wpisuje się w obszar przyjętej Uchwałą Nr VI/62/2007 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2007 roku „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2007-2015” w celu głównym IV.1.poprawa warunków i jakości życia mieszkańców miasta Wisły.

II. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych..  Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

a) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

b) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

c) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu. W roku 2013 objęto 198rodzin ( 581osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach  realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez  wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto  dożywianiem 41 uczniów.  Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na  żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.  Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na  zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie  gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego..

IV. Podmioty realizujące program Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami  organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami  prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub  przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Wisła. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

V. 1. W ramach programu udziela się wsparcia:

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

b) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

V. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.  Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej  posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.  Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może  przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

V. 3. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie ,uprawniające osoby i rodziny o których mowa w punkcie V.1. do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności, do udzielenia posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

V. 4. Do wysokości 150 % kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie pieniężne, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

VI. Finansowanie programu Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa  otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VII. Monitoring programu Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem  składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą  Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.(M. P. z 2013r., poz. 1024).

VIII. Uzasadnienie Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży.  Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio  dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej  posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez  gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.  Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe