Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR-o.031.1.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu miasta Oświęcim

Tekst pierwotny

             

zawarte pomiędzy Miastem Oświęcim reprezentowanym przez Pana Janusza Chwieruta - Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim z   siedzibą w   Oświęcimiu ul. Zaborska 2  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim,  

a  

Gminą Miasta Jaworzna z   siedzibą w   Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Kaczmarka -   Zastępcę Prezydenta Miasta.  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jaworzno.  

§   1.   1.   W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2014   przyjętego Uchwałą nr XLVI/868/13 Rady Miasta Oświęcim z   dnia 19   grudnia 2013   r. oraz Uchwały nr  XLVI/870/13  Rady Miasta Oświęcim z   dnia 19 grudnia 2013   r. w   sprawie współdziałania w   2014   roku Miasta Oświęcim z   Miastem Jaworzno w   zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, Miasto Oświęcim zleca Gminie Miasta Jaworzna realizację zadania własnego gminy w   zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w   odniesieniu do osób, z   terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z   siedzibą w   Jaworznie.  

2.   Gmina Miasta Jaworzna – działając na podstawie Uchwały nr XLVI/870/13 Rady Miasta Oświęcim z   dnia 19 grudnia 2013   r. w   sprawie współdziałania w   2014   roku Miasta Oświęcim z   Miastem Jaworzno w   zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w   odniesieniu do osób z   terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia            od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z   siedzibą w   Jaworznie, zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie do 31   grudnia 2014   roku.  

§   2.   Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z   siedzibą w   Jaworznie działań w   zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w   odniesieniu do osób doprowadzonych z   terenu miasta Oświęcim do Ośrodka, poprzez:  

1)   przyjmowanie osób nietrzeźwych, zatrzymanych na terenie miasta Oświęcim,  

2)   przeprowadzanie z   osobami po wytrzeźwieniu, rozmów profilaktyczno - terapeutycznych o   skutkach i   następstwach nadużywania alkoholu, a   także motywowanie do podjęcia leczenia na terenie miejsca zamieszkania,  

3)   dostarczanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Oświęcimiu wykazu osób z   którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-terapeutyczne.  

§   3.   1.   Na realizację zadania Miasto Oświęcim przekaże Gminie Miasta Jaworzna dotację w   wysokości 29.000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).  

2.   Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się wykorzystać dotację zgodnie z   przeznaczeniem, określonym w   §   2   nin. umowy oraz rozliczyć ją na zasadach zawartych w   niniejszej umowie.  

3.   Przekazanie dotacji, o   której mowa w   ust.   1   nastąpi na pisemny wniosek Gminy Miasta Jaworzna.  

4.   Środki finansowe przekazane zostaną w   formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Miasta Jaworzna nr: GETIN Bank S.A. 64   1560 0013   2382 0674   7640 0001 w   terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o   którym mowa w   ust. 3.  

5.   Zgodnie z   art.   48   ustawy o   finansach publicznych, z   otrzymanych środków finansowych Gmina Miasta Jaworzna nie   może dokonywać lokat.  

6.   Przyznane środki finansowe określone ust.1, Gmina Miasta Jaworzna jest zobowiązana wykorzystać do dnia 31   grudnia 2014   r.  

7.   Środki finansowe niewykorzystane w   terminie określonym w   ust.   6, Gmina Miasta Jaworzna jest zobowiązana zwrócić w   terminie 15   dni od dnia zakończenia realizacji zadania na rachunek bankowy Miasta nr: Bank Spółdzielczy w   Zatorze 94   8136 0000   0031 0008   2000 0010.  

Od kwot dotacji zwróconych po w/w terminie, naliczone będą odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.  

8.   Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się do przekazania wykazu osób z   którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-terapeutyczne:  

1)   w okresie od dnia podpisania umowy do 31   marca 2014   r. - do dnia 15   kwietnia 2014   r.  

2)   w okresie od 1   kwietnia 2014   r. do 30   czerwca 2014   r. - do dnia 15   lipca 2014   r.  

3)   w okresie od 1   lipca 2014   r. do 30   września 2014   r. - do dnia 15   października 2014   r.  

4)   w okresie od 1   października 2014   r. do 31   grudnia 2014   r. - do dnia 15   stycznia 2015   r.  

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z   ustawą z   dnia 29.08.1997 r. o   ochronie danych osobowych.  

§   4.   1.   Dotacja wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w   terminie do 15   dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności na rachunek bankowy Miasta Oświęcim  94   8136 0000   0031 0008   2000 0010   lub do kasy Urzędu Miasta.  

2.   Dotacja pobrana nienależnie tj. udzielona bez podstawy prawnej lub pobrana w   nadmiernej wysokości tj. w   wysokości wyższej niż w   umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie dotowanego zadania, podlega zwrotowi wraz odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w   terminie do 15   dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności na rachunek bankowy  94   8136 0000   0031 0008   2000 0010   lub do kasy Urzędu Miasta.  

3.   Odsetki nalicza się :  

1)   od dotacji określonej w   ust.   1   od dnia jej przekazania,  

2)   od dotacji określonej w   ust.   2   począwszy od dnia następującego po upływie wskazanych terminów zwrotu.  

4.   Zwrotowi podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w   nadmiernej wysokości.  

§   5.   Miasto zastrzega sobie prawo kontrolowania prawidłowości wydatkowania przyznanej dotacji.  

§   6.   1.   Dopuszcza się zamknięcie Ośrodka w   przypadku nieprzewidzianego braku kadry medycznej, bądź nagłej awarii.  

2.   W przypadku podjęcia decyzji o   której mowa w   ust. 1, pracownik Ośrodka niezwłocznie  powiadomi o   tym fakcie telefonicznie:  

1)   Komendę Powiatową Policji w   Oświęcimiu tel. 33/ 84 75 200 oraz Straż Miejską w   Oświęcimiu tel. 33/ 84 29 212,  

2)   Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim 33/ 84 29 330.  

§   7.   1.   Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w   przypadku wystąpienia  

okoliczności, za które Strony nie   ponoszą odpowiedzialności, a   które uniemożliwiają wykonywanie  

umowy.  

2.   W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w   sporządzonym protokole.  

§   8.   1.   Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron ze skutkiem natychmiastowym w   przypadku:  

1)   niedotrzymania przez Miasto Oświęcim terminu płatności o   którym mowa w   § 3   ust. 4,  

2)   wykorzystywania przez Gminę Miasta Jaworzna przekazanych środków niezgodnie z   przeznaczeniem,  

3)   nienależytego wykonywania umowy, w   tym w   szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli,  

4)   jeżeli  przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie   przewiduje tego niniejsza umowa,  

5)   jeżeli Gmina Miasta Jaworzna odmówi poddaniu się kontroli.  

2.   Rozwiązując umowę, Miasto Oświęcim  określi wysokość środków podlegających zwrotowi w   wyniku stwierdzenia okoliczności, o   których mowa w   ust.   1, wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania środków z   jednostki samorządu terytorialnego, termin ich zwrotu oraz nazwę i   numer konta, na które należy dokonać wpłaty.  

§   9.   1.   Umowa obowiązuje na rok budżetowy 2014.  

2.   Sprawozdanie końcowe dotyczące całości wykorzystania dotacji, zawierające również informacje dotyczące ilości przeprowadzonych rozmów profilaktyczno-terapeutycznych określonych w   §   2   niniejszej umowy, Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się złożyć w   terminie do 30   dni od dnia zakończenia realizacji zadania.  

3.   Dotacja zostaje uznana za rozliczoną z   chwilą zatwierdzenia przez Miasto Oświęcim  sprawozdania końcowego, o   którym mowa w   ust.   2   oraz dokonaniu ewentualnego zwrotu dotacji.  

§   10.   W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy:  

1.   ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009   r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz.   U.   z 2013 r., poz. 885),  

2.   III działu Ordynacji Podatkowej - ustawy z   dnia 29   sierpnia 1997   r. (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 749   z   p.zm.),  

3.   Kodeksu Cywilnego - ustawy z   dnia 23   kwietnia 1964   r. (Dz. U. Nr 16   poz. 93   z   p.zm.).  

§   11.   Ewentualne spory wynikłe z   umowy, będą podlegać rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.  

§   12.   Umowę spisano w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – 3   egzemplarze dla Miasta Oświęcim  i   2   egzemplarze dla Gminy Miasta Jaworzna.  

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  


Tadeusz   Kaczmarek


SKARBNIK MIASTA  


Wiesława   Osuszek

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA  


Janusz   Chwierut


SKARBNIK MIASTA  


Beata   Chachuła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe