Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 12 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 stycznia 2014r.

do porozumienia z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śl. na Os. XXX - lecia PRL 41

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy :

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Tadeusz Skatuła,

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego – Dariusz Prus,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Mariusza Rakowskiego

a

Miastem Wodzisław Śląski, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego – Mieczysława Kiecę.

§ 1. W myśl postanowienia §3 porozumienia z dnia 30 lipca 2004r. strony tego porozumienia ustalają kwotę dotacji, o której mowa w §2 ust. 2 porozumienia na rok budżetowy 2014 w wysokości 260 567,00 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia  pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Wodzisław Śląski jeden egzemplarz.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego


Mieczysław Kieca

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


Dariusz Prus


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego


Mariusz Rakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe