Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 6/XXXIX/2014 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Boronów do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), po zasięgnięciu  opinii Zarządu Powiatu w Lublińcu,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się drogę tj. ul. Księdza Adamka, położoną w Boronowie, oznaczoną geodezyjnie numerami działek  5131/1450 i 5132/1439,  na karcie mapy 2, obręb Boronów, do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Boronów.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 97/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik do Uchwały Nr 6/XXXIX/2014
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

mapka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe