Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14/XXXIX/2014 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 3, pkt. 14, art. 36 pkt. 2 lit. j, art.96 ust.4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. .U. z 2013, poz. 182 z póź. zm.) w związku z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia  2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywianiża „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ( M.P. z 2013 poz. 1024) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w następujący sposób:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość zwrotu wydatków w % dla  osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków w % dla
osobę w rodzinie


do 150


nieodpłatnie


nieodpłatnie


od 151


100


100

§ 2. 1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku może mieć charakter spłaty ratalnej lub jednorazowej.

2. Przy spłacie ratalnej, okres spłaty nie może przekroczyć 10 miesięcy.

3. Warunki spłaty powinny być tak ustalone, by ich realizacja nie powodowała spadku dochodu osoby lub rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe